Íà ãëàâíóþ Ïðèñëàòü ñòàòüþ Ôîðóì Ññûëêè Îáðàòíàÿ ñâÿçü
 Òàáëèöà CD-Ïðîèãðûâàòåëåé, ÖÀÏ-îâ è Òðàíñïîðòîâ

A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z

CD-PLAYER

DAC

TRANSPORT

3D LAB MILLENIUM DAC

AK4395VF – AD1896A – AK4114VQ

It’s a DAC

ABBINGDON AMR CD-77

TDA1541A

Sony

ABRAHAMSEN V1.0 CD

AK4396VF – AK4125VF

VAM 1202

ACCUPHASE DAC10

2 x AD1853

It’s a DAC

ACCUPHASE DAC20

2 x AD1955

It’s a DAC

ACCUPHASE DC-61

12 x PCM1702 – SM5843AP

It’s a DAC

ACCUPHASE DC-81

8 x ICL8010ACPD – 2 x SM5801P

It’s a DAC

ACCUPHASE DC-81L

10 x ICL8010ACPD – SM5803AP

It’s a DAC

ACCUPHASE DC-91

16 x PCM63P-K

It’s a DAC

ACCUPHASE DC-101

6 x AD1853

It’s a DAC

ACCUPHASE DC-330

6 x AD1853

It’s a DAC

ACCUPHASE DC-801

8 x AD1955

It’s a DAC

ACCUPHASE DP-11

2 x PCM58P-S – SM5803AP

Sony KSS-190A

ACCUPHASE DP-55

6 x PCM1702 – SM5843AP

Sony KSS-240A

ACCUPHASE DP-55V

2 x AD1853

Sony KSS-240A

ACCUPHASE DP-57

2 x PCM1796 – AK4114VQ

Sony KSS-240A

ACCUPHASE DP-60

2 x PCM58P-K – SM5803AP

Sony KSS-190A

ACCUPHASE DP-65

8 x PCM1702 – SM5843AP

Sony KSS-272A

ACCUPHASE DP-65V

8 x PCM1702 – SM5843AS

Sony KSS-272A

ACCUPHASE DP-67

4 x AD1955 – AK4114VQ

Sony KSS-240A

ACCUPHASE DP-70

8 x ICL8010ACPD

Sony BU-1C

ACCUPHASE DP-70V

10 x ICL8010ACPD – SM5803AP

Sony KSS-190A

ACCUPHASE DP-75

16 x PCM1702 – SM5843AP

Sony KSS-272A

ACCUPHASE DP-75V

6 x AD1853

Sony KSS-272A

ACCUPHASE DP-77

4 x AD1853

SACD Sony

ACCUPHASE DP-78

6 x AD1955 – AK4114VQ

SACD

ACCUPHASE DP-80

It’s a Transport – CX23035

Sony BU-1C

ACCUPHASE DP-80L

It’s a Transport – CXD1125QZ

Sony KSS-190A

ACCUPHASE DP-85

6 x AD1853

SACD Sony KHM-230AAA

ACCUPHASE DP-90

It’s a Transport – CXD2500BQ

Sony KSS-272A

ACCUPHASE DP-100

It’s a Transport

SACD Sony KHS-180A

ACCUPHASE DP-400

2 x PCM1796

Sony KSS-213C

ACCUPHASE DP-500

4 x PCM1796

Sony KSS-213CL

ACCUPHASE DP-600

6 x AD1955

SACD Sony KHM-230AAA

ACCUPHASE DP-700

8 x AD1955

SACD Sony KHM-230AAA

ACCUPHASE DP-800

It’s a Transport

SACD Sony KHM-230AAA

ACOUSTIC RESEARCH CD-04

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

ACOUSTIC RESEARCH CD-06

TDA1541

CDM-2

ACOUSTIC RESEARCH CD-06SE

TDA1541A

CDM-4

ACOUSTIC RESEARCH CD-07

TDA1541 – SAA7220

CDM-4

ACOUSTIC RESEARCH CD-07SE

SAA7350

CDM-4

ACURUS ACD 11

MN66271RA

Panasonic RAE0113Z

ADC CD-250XR

PCM54HP

KSS-123A / Sanyo SF-86

ADC CD-350XR

PCM54HP

KSS-123A

ADCOM GCD-575

TDA1541A

KSS-212B

ADCOM GCD-600

TDA1541

KSS

ADCOM GCD-750

4 x PCM1702 – PMD100

Panasonic RAE0113Z

ADCOM GDA-600

2 x PCM63P – DF1700P – CS8412-CP

It’s a DAC

ADCOM GDA-700

2 x PCM1702 – PMD100

It’s a DAC

ADS CD3

2 x CX20152 – CX23034

KSS-121A / KSS-123A

A/D/S/ DA20e

2 x PCM1700P – SM5840CP – YM3623B

It’s a DAC

A/D/S/ DA44

2 x TDA1549T – SAA7274P

It’s a DAC

ADVANTAGE CD1

2 x PCM1702 – NPC filter

Pioneer Stable Platter PEA1343

AIWA DX-770

CX20017

KSS-121A / KSS-123A

AIWA DX-1000

PCM53JG-V


AIWA DX-1200

PCM53JP-V – YM2201F

87-046-260-010

AIWA DX-M45

TDA1541

CDM-4/25

AIWA DX-M75

LC7881

KSS-150A

AIWA XC-002

1 x PCM56P

KSS-150A

AIWA XC-003

1 x PCM56P – PD0036

KSS-150A

AIWA XC-004

2 x PCM56P

KSS-150A

AIWA XC-005

2 x PCM58P – YM3414

KSS-150A

AIWA XC-007

2 x PCM56P-K – CXD1088Q

KSS-151A

AIWA XC-300

TC9237N

KSS-210A

AIWA XC-333

µPD6376

KSS-210A

AIWA XC-500

TC9237N

KSS-210A

AIWA XC-777

2 x PCM61P – CXD2550

KSS-210B

AIWA XC-950

SAA7350 – SM5840BS

KSS-210A / KSS-212A

A&D DP-7000

2 x PCM56P – YM3404B

KSS-151A

A&D DP-9000

2 x PCM56P – YM3404B

KSS-151A

AKAI CD-26

TDA1543A

KSS-210A

AKAI CD-27

PCM67P – CD0001AD (Pioneer filter)

KSS-210A

AKAI CD-32

PCM56P

KSS-150A

AKAI CD-37

PCM67P – CD0001AD (Pioneer filter)

KSS-210A

AKAI CD-52

2 x PCM56P

KSS-150A

AKAI CD-55

2 x AD1856N / PCM56P – PD0036

KSS-150A / KSS-210A

AKAI CD-57

PCM67P-J – CD0001AD (Pioneer filter)

KSS-210A

AKAI CD-62

2 x PCM56P – YM3414

Sankyo SPM1001 – MLP-10-E2

AKAI CD-69

PCM63P – SM5813

KSS-150A / KSS-210A

AKAI CD-73

2 x PCM56P – YM3404B

KSS-151A

AKAI CD-79

2 x PCM63P-K – SM5813AP

KSS-150A / KSS-210A

AKAI CD-93

2 x PCM56P – YM3404B

KSS-151A

AKAI CD-A7

PCM53JP-V – HD61902A

KSS-120A / KSS-123A

AKAI CD-A70

CX20152

KSS-121A / KSS-123A / B0367214

AKAI CD-A405

1 x PCM56P

KSS-123A

AKAI CD-D1

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

AKAI CD-M77

CX20017


AKAI CD-M459

PCM56


AKAI CD-M670

TDA1543 – PD0034

KSS-210A

AKAI CD-M719

1 x PCM56P

MLP-7

AKAI CD-M839

PCM56P

MLP-4D2 / MLP-4F

AKAI CD-M939

It’s a Transport – M50421P

MLP-4D2 / MLP-4F

ALBA CD420

PCM54


ALCHEMIST FORSETI APD32A

2 x CS4334 – CS8414

Philips

ALCHEMIST FORSETI APD33A

It’s a Transport

Philips ECO Module

ALCHEMIST FORSETI APD34A

2 x CS4334

It’s a DAC

ALCHEMIST KRAKEN APD39A

CS4334 – CS8414

Philips

ALCHEMIST NEXUS APD32A

2 x TDA1549

CDM 12.1

ALCHEMIST TS-D-1

CS4334 – CS8414

It’s a DAC

ALPINE AD-7100

CX890

Toshiba OPH-31

ALPINE AD-7200

Toshiba T1587

Toshiba OPH-32

ALTIS AUDIO CENTAURI

It’s a Transport

CDM 12 Ind

AMC CD6

SAA7323GP – SAA7220P/B

CDM-4/19

AMC CDM7

SAA7323GP

CDM-4/19

AMC CD8A

MN6474

KSS-210A

AMC CD8B

PCM1716

KSS-213

AMC CD8D

2 x PCM1730


AMC CD9

MN6474 – CDX1167Q

KSS-210A

AMC CD60

PCM1716

KSS-213

ANTHEM CD1

2 x PCM1702 – PMD100

KSK-2000A

APOGEE DA-1000

2 x PCM63P-K – YM3434

It’s a DAC

APRIL MUSIC STELLO CDT200

It’s a Transport

VAM 1210

APRIL MUSIC STELLO DA100

AKM4395

It’s a DAC

APRIL MUSIC STELLO DA220

AKM4395

It’s a DAC

ARAGON D2A

2 x PCM58P-J – CXD1144 – YM3623B

It’s a DAC

ARAGON D2A2

2 x PCM63P-J – PMD100

It’s a DAC

ARCAM ALPHA

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

ARCAM ALPHA ONE

PCM1710


ARCAM ALPHA PLUS

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

ARCAM ALPHA 5

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-9/44

ARCAM ALPHA 5 PLUS

TDA1541A

CDM-9

ARCAM ALPHA 6

SM5864 – SM5840

CDM-9

ARCAM ALPHA 7

PCM1710

Sony CDM14 – KSS-240A

ARCAM ALPHA 7SE

PCM1716

Sony CDM14 – KSS-240A

ARCAM ALPHA 8

SM5864AP – SM5843

Sony CDM14

ARCAM ALPHA 8SE

SM5864AP – PMD100

Sony CDM14

ARCAM ALPHA 9

dCS RingDAC – PMD100

KSS-240A

ARCAM DELTA 70.2

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-4/11 / CDM-4/31

ARCAM DELTA 70.3

SAA7350

CDM-4

ARCAM DELTA 110

2 x SAA7321


ARCAM DELTA 110.2

2 x PCM67P-J


ARCAM DELTA 170

It’s a Transport

CDM-1 Mk II

ARCAM DELTA 270

PCM69AP-J – YSF210B-D (filter)

CDM-9

ARCAM DELTA BOX 1

TDA1541A – SAA7220P/B

It’s a DAC

ARCAM DELTA BOX 2

TDA1541A

It’s a DAC

ARCAM DELTA BOX 3

4 x SAA7321

It’s a DAC

ARCAM DELTA BOX 5

PCM67P-J – YM3434 – YM3623B

It’s a DAC

ARCAM DELTA BOX 50

PCM69AP – YM3623B

It’s a DAC

ARCAM DIVA CD72

PCM1716

KSS-213C

ARCAM DIVA CD73T

WM8740

KSS-213C

ARCAM DIVA CD82

2 x WM8740s

KSS-213C

ARCAM DIVA CD92

dCS RingDAC 24bit + PMD200

KSS-213C

ARCAM DIVA CD93

4 x WM8740s

KSS-213C

ARCAM DIVA CD192

4 x WM8740s

KSS-213CL

ARCAM FMJ CD17

WM8741


ARCAM FMJ CD23T

dCS RingDAC + HDCD

KSS-213B / KSS-240A

ARCAM FMJ CD33

4 x WM8740 – AD1896A

KSS-213

ARCAM FMJ CD36

4 x WM8740 – AD1896A

KSS-213

ARCAM FMJ CD37

WM8741

Sanyo

ARISTON CD PLAYER

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-4/19

ARISTONA CD1202

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

ARISTONA CD1204

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

ASSEMBLAGE DAC-1.5

2 x PCM1702 – PMD100 – CS8412

It’s a DAC

ASSEMBLAGE DAC-2

2 x PCM1702 – PMD100 – CS8412-CP

It’s a DAC

ASSEMBLAGE DAC-2.6

2 x PCM1704 – PMD100 – CS8412-CS

It’s a DAC

ASSEMBLAGE DAC-2.7

2 x PCM1704 – PMD200 – CS8414-CS

It’s a DAC

ASSEMBLAGE DAC-3

4 x PCM1704 – PMD100 – CS8414-CS

It’s a DAC

ASSEMBLAGE DAC-3.1

4 x PCM1704 – PMD200

It’s a DAC

ATOLL CD 200

PCM1794

VAM 1202/12

AUDIO AERO Capitole

AD1853

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

AUDIO AERO Capitole Reference

PCM1792 + Anagram S.T.A.R.S.

Philips CD-Pro 2M (VAM 1254)

AUDIO AERO PRESTIGE SACD

PCM1792

SACD

AUDIO AERO PRIMA

PCM1739

VAM 1201

AUDIO AGILE JOCKER’S CD

SM5872BS

CDM 12

AUDIO ALCHEMY ACD-1

AD1864N / AD1865N - YM3433 / YM3434


AUDIO ALCHEMY ACD-PRO

2 x AD1862N – PMD100

PEA1179 Stable Platter

AUDIO ALCHEMY DAC-MAN

CS4330-KS – CS8412

It’s a DAC

AUDIO ALCHEMY DDE v1.0

SAA7323GP – SAA7274P

It’s a DAC

AUDIO ALCHEMY DDE v1.2

2 x AD1862N – PMD100

It’s a DAC

AUDIO ALCHEMY DDE v2.0

SAA7350GP – DF1700P – YM3623B

It’s a DAC

AUDIO ALCHEMY DDE v3.0

2 x AD1862N – PMD100 – CS8412-CP

It’s a DAC

AUDIO ALCHEMY D-I-T-B

1 x AD1865N / 2 x AD1860N – YM3434

It’s a DAC

AUDIO ALCHEMY DDS III

It’s a Transport

KSS-240A

AUDIO ALCHEMY DDS PRO

It’s a Transport

PEA1179 Stable Platter

AUDIO ALCHEMY XDP

TDA1547 – SAA7350 – DF1700P

It’s a DAC

AUDIO ANALOGUE MAESTRO

AD1855

KSS-210A

AUDIO ANALOGUE PAGANINI

CS4390

KSS-210A

Audio Crafters Guild X-DAC 3.0

CS4328-CP – AD1891JN

It’s a DAC

AUDIO DYNAMICS CD-2000E

1 x PCM56P-J – SM5807EP

CDM 12

AUDIO INNOVATIONS ALTO

PCM1716


AUDIO NOTE CD-1

PCM1710U

Sony / Samsung SOH-A1

AUDIO NOTE CD-2

AD1865 – SM5843AP

KSS-210 / SOH-A1

AUDIO NOTE CD-2.1x

AD1865N

KSS-213

AUDIO NOTE CD-3

AD1865 – SM5843

SOH-A1

AUDIO NOTE CD-3.1x

AD1865N

KSS-213

AUDIO NOTE CDT-ZERO

PCM1710

KSS-212A

AUDIO NOTE DAC-1

2 x PCM63P – DF1700P – YM3623B

It’s a DAC

AUDIO NOTE DAC-2

2 x PCM63P-J

It’s a DAC

AUDIO NOTE DAC-3

2 x PCM63P-K – DF1700P – YM3623B

It’s a DAC

AUDIO NOTE DAC-4

PCM63P-K

It’s a DAC

AUDIO NOTE DAC-5

AD1862N-J

It’s a DAC

AUDIO RESEARCH CD1

SAA7341

CDM 12

AUDIO RESEARCH CD2

CS4329-KP

CDM 12.4

AUDIO RESEARCH CD3

CS4396

Philips CD-Pro (VAM 1252)

AUDIO RESEARCH CD3 Mk II

CS4396

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

AUDIO RESEARCH CD5

PCM1792

Philips CD-Pro 2M (VAM 1254)

AUDIO RESEARCH CD7

CS4396

Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254)

AUDIO RESEARCH CD8

PCM1792

Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254)

AUDIO RESEARCH CDT1

It’s a Transport

CDM 12.1

AUDIO RESEARCH DAC1-20

UltraAnalog D20400A – SM5803APT

It’s a DAC

AUDIO RESEARCH DAC2

UltraAnalog D20400A – NPC filter

It’s a DAC

AUDIO RESEARCH DAC3

CS4328-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

AUDIO RESEARCH DAC7

PCM1792 – PCM2707

It’s a DAC

AUDIO SYNTHESIS DA-X

1 x D20400A / 2x PCM63P - SM5803APT

It’s a DAC

AUDIO SYNTHESIS DAX-2

2 x UA D20400A – SM5842AP / PMD100

It’s a DAC

AUDIO SYNTHESIS DAX-Decade

2 x UA D20400A – PMD100 - CS8412-CP

It’s a DAC

AUDIOLAB 8000 CD

CS4329

CDM 12.4

AUDIOLAB 8000 CDM

It’s a Transport

CDM-9 Pro

AUDIOLAB 8000 CDM II

It’s a Transport

Philips CD-Pro (VAM 1252)

AUDIOLAB 8000 DAC

TDA1547 – SAA7350 – SM5843AP

It’s a DAC

AUDIOLABOR 531

PCM1702

CDM-1 Mk II

AUDIOMECA DAMNATION

It’s a Transport

CDM 12

AUDIOMECA ELIXIR

SAA7321GP – CS8412-CP

It’s a DAC

AUDIOMECA MEPHISTO

It’s a Transport

CDM-9/44 / CDM-9 Pro

AUDIOMECA OBSESSION

TDA1305T

CEC-Sanyo SF-P1

AUDIOMECA OBSESSION II

PCM1738E

CEC-Sanyo SF-P101N

AUDIOMECA TALISMAN

It’s a Transport

Sanyo SF-P1 / Philips CD-Pro

AUDIONET ART V2

AKM4395 – CS8420

CDM 12.1

AUDIONET ART G2

2 x AD1955 – SRC4192

VAM 1202

AUDIONET DAC

TDA1547 – Motorola DSP56004

It’s a DAC

AURA CD-50

SAA7321GP

CDM-9

AURA CD-100

TDA1305T – SAA7345


AUREX XR-V9R

TD6709N


AUREX XR-Z90

CX890

Toshiba OPH-31

AVI SC2000MC

PCM63P – DF1700 – SAA7310

CDM-9/44 / CDM 12.1

AYON CD-1

CS4398

KSS-213Q

AYON CD-3

CS4398

KSS-213Q

AYRE CX-7

PCM1738 – DF1706

DVD-ROM DVS DSL-710A

AYRE D-1

4 x PCM1704 – DF1704

DVD

Top

Balanced Audio Tech. VK-D5

4 x PCM63P-K – PMD100

CDM 12

Bang & Olufsen Beogram CDX

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

Bang & Olufsen Beogram CDX2

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-2/10

Bang & Olufsen Beogram CD50

PCM53JP-V – YM2201F

87-046-260-010

Bang & Olufsen Beogram CD3300

TDA1541

CDM-2/10

Bang & Olufsen Beogram CD5500

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/11

BEL CANTO CD1

PCM1792

Philips

BEL CANTO DAC 3

PCM1792

It’s a DAC

BENCHMARK DAC 1

AD1853

It’s a DAC

BERENDSEN CDP I

CS4390


BERENDSEN CDP II

CS4327


BERKELEY AUDIO ALPHA DAC

AD1955

It’s a DAC

BESTAR CD 900

YM3020 – YM3805

Hitachi HOP-M3

BETA LASER ADD 200

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

BLAUPUNKT CP-2650

PCM54HP – YM2601

MLP-3C

BLAUPUNKT CP-2790

LC7881 – CXD1135QZ

KSS-210A

BLAUPUNKT CP-2800

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

BLAUPUNKT CP-2850

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10 / CDM-4/11

BLAUPUNKT CP-2890 Artech

2 x PCM56P – SM5807BP

KSS-150A

BLAUPUNKT CP-2950 Artech

PCM54HP – YM2601

MLP-3C

BLAUPUNKT CP-2990 Artech

2 x PCM56P-S – CXD1088

KSS-152A

BOW TECHNOLOGIES Wizard

TDA1305

CDM 12 Pro

BOW TECHNOLOGIES ZZ-Eight

4 x PCM1702-K – PMD100

CDM 12 Ind

BRANDT DAD 001

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

BRAUN CD2/3

2 x PCM56P-J – CXD1135QZ

KSS-152A

BRAUN CD3

2 x CX20152 – CX23034

KSS-121A / KSS-123A

BRAUN CD4

2 x PCM56P-J – YM3414

KSS-123A

BRAUN CD4/2

2 x PCM61P – YM3434

KSS-152A

BROADCAST ENGINEERS D2A

CS4328-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

BRYSTON BCD-1

CS4398

Philips L1210

BRYSTON BDA-1

2 x CS4398

It’s a DAC

BST CDM-301

CX20152 – CX23035

KSS-123A

BURMESTER 001

4 x PCM1704

Philips CD-Pro (VAM 1252)

BURMESTER 006

2 x PCM1704

Philips VAM 1250

BURMESTER 979

It’s a Transport

CDM-9 Pro

Top

California Audio Labs Alpha

CS4328-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

California Audio Labs Aria

TDA1541A – SAA7220

CDM-2 / CDM-4/11

California Audio Labs Aria Mk III

2 x PCM58P-K

SOAD70A

California Audio Labs CL10

2 x PCM1702 – PMD100

Matsushita

California Audio Labs CL15

2 x PCM1702 – PMD100

Matsushita

California Audio Labs Delta

It’s a Transport

Panasonic RAE0113Z

California Audio Labs DX-1

MN66271

Panasonic RAE0113Z

California Audio Labs Gamma

PCM1710U – CS8412-CP

It’s a DAC

California Audio Labs Icon

2 x PCM61P – SM5813AP

SOAD70A

California Audio Labs Icon Mk II

2 x PCM1702 – PMD100

Panasonic RAE0113Z

California Audio Labs Sigma

CS4328 – CS8412-CP

It’s a DAC

California Audio Labs Sigma II

CS4328-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

California Audio Labs Tempest

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-2

California Audio Labs Tempest II

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-4/11

CAMBRIDGE AUDIO azur340c

CS4338


CAMBRIDGE AUDIO azur540c

1 x Wolfson WM8716

Sony KSS-213

CAMBRIDGE AUDIO azur540c v2

1 x Wolfson WM8740

Sanyo SF-P101N

CAMBRIDGE AUDIO azur550c

1 x Wolfson WM8740

Sanyo SF-P101N

CAMBRIDGE AUDIO azur640c

1 x Wolfson WM8740

Sony KSS-213C

CAMBRIDGE AUDIO azur640c v2

2 x Wolfson WM8740

Sanyo SF-P101N

CAMBRIDGE AUDIO azur650c

2 x Wolfson WM8740

Sanyo SF-P101N

CAMBRIDGE AUDIO azur740c

2 x Wolfson WM8740

Sanyo SF-P101N

CAMBRIDGE AUDIO azur840c

2 x AD1955

Sanyo SF-P101N

CAMBRIDGE AUDIO CD1

6 x TDA1540

CDM-1

CAMBRIDGE AUDIO CD2

4 x TDA1541 – SAA7220

CDM-2/10

CAMBRIDGE AUDIO CD3

4 x TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-1 Mk II

CAMBRIDGE AUDIO CD3M

It’s a Transport

CDM-1 Mk II

CAMBRIDGE AUDIO CD4

TDA1305

Sanyo SF-91

CAMBRIDGE AUDIO CD4SE

CS4327KS

CDM 12

CAMBRIDGE AUDIO CD6

2 x TDA1305T

Sanyo SF-91

CAMBRIDGE AUDIO CD200

AD1865N – YM3433B

Sanyo SF-91

CAMBRIDGE AUDIO D300SE

CS4338

Sony

CAMBRIDGE AUDIO D500

CS4327

KSS-213

CAMBRIDGE AUDIO D500SE

CS4391

KSS-213

Cambridge Audio DAC 3

2 x TDA1305T

It’s a DAC

Cambridge Audio DAC 3 D/A

4 x TDA1541A-S1

It’s a DAC

Cambridge Audio DACMAGIC 1

2 x TDA1305

It’s a DAC

Cambridge Audio DACMAGIC 2

2 x TDA1305

It’s a DAC

Cambridge Audio DISCMAGIC 1

It’s a Transport – CXD1167Q

Sanyo SF-91

CAMBRIDGE AUDIO S700

SAA7350

It’s a DAC

CARAT C57

PCM1732U

VAM 1202

CARAT C57 Mk2

PCM1796


CARVER DTL-50

PCM54HP – YM2601

MLP-3C

CARVER DTL-100

YM4006 – YM2201F-K

MLP-2C

CARVER SD/A 360

SAA7350 – YM7121C


CARVER SD/A 450

MN6474


CARVER TL-3100

LC7881-C


CARY AUDIO DESIGN CAD-855

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

CARY AUDIO DESIGN CD-300

2 x PCM63P-K – PMD100

Pioneer Stable Platter PEA1030

CARY AUDIO DESIGN CD-301

SM5872


CARY AUDIO DESIGN CD-303

2 x PCM1704U – PMD100

VAM 1202/12

CARY AUDIO DESIGN CD 303/200

2 x PCM1704U-K – PMD100

VAM 1202

CARY AUDIO DESIGN CD 303/300

2 x PCM1792U

DVD-ROM DVS DSL-710ALT

CARY AUDIO DESIGN CD 306

4 x PCM1794U

SCD-1

CARY AUDIO DESIGN CD-308

PCM1704U + HDCD

CDM 12

CARY AUDIO DESIGN CDP 1

2 x PCM1792

DVD-ROM DVS DSL-710ALT

CASEA CEPHEUS

CS43122 – CS8416

It’s a DAC

CASEA CORONA

CS4390-KP – CS8412

It’s a DAC

CAYIN CD-50T

PCM1732

KSS-213Q

CAYIN CDT-15A

PCM1732

Philips CDM 12.10

CAYIN CDT-17A

2 x PCM1792

Philips VAM 1206

CAYIN CDT-23

PCM1792

KSS-213

CAYIN VENUS CD-10i

PCM1792


C.E.C. 530CDII

Y3015


C.E.C. 540CD / 640CD

LC7880 ?

Sanyo SF-P1

C.E.C. 630CD

PCM56P – YM3815

Sanyo SF-86

C.E.C. 680CD

LC7881

Sanyo SF-P1

C.E.C. 780CD

LC7881 – YM7121B (filter)

Sanyo SF-P1 / SF-90

C.E.C. 880CD

LC7881 – YM7121B (filter)

Sanyo SF-P1 / SF-90

CEC CD2100

TDA1305T

CEC-Sanyo SF-P1 / SF-90

CEC CD3100

TDA1305T / PCM67U

CEC-Sanyo SF-P1 / SF-90

CEC CD3300

PCM1738E

CEC-Sanyo SF-P101N

CEC CD3300R

PCM1796

CEC-Sanyo SF-P101N

CEC CD5300

2 x PCM1796

CEC-Sanyo SF-P101N

CEC DA53

2 x PCM1796 + PCM2906

It’s a DAC

CEC DX1N

2 x PCM1792

It’s a DAC

CEC DX71 Mk II

2 x SM5865CM

It’s a DAC

CEC TL0

It’s a Transport

CEC-Sanyo SF-90

CEC TL1

It’s a Transport

CEC-Sanyo SF-90

CEC TL2

It’s a Transport

CEC-Sanyo SF-90

CEC TL51XR

2 x PCM1796

CEC-Sanyo SF-P101N

CEC TL51XZ

SM5865CM

CEC-Sanyo SF-P101N

CEC TL51Z

4 x PCM1704 – DF1706

CEC-Sanyo SF-P1

CEC TL51Z Mk II

SM5865CM

CEC-Sanyo SF-P101N

CEC TL53Z

2 x PCM1792


CEC TL5100

It’s a Transport

CEC-Sanyo SF-P1

CEC TL5100Z

2 x PCM1702 – SM5843AP

CEC-Sanyo SF-P1

CI AUDIO VDA-1

PCM1716E – DIR1701

It’s a DAC

CI AUDIO VDA-2

PCM1794 – CS8416

It’s a DAC

CLAIRTONE MODEL 2704

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

CLASSE AUDIO CDP-1

UltraAnalog D20400 – PMD100

CDM 12.4

CLASSE AUDIO CDP-1.5

2 x PCM1704

CEC-Sanyo SF-P

CLASSE AUDIO CDP.3

2 x PCM1702 – PMD100

CEC-Sanyo SF-P1

CLASSE AUDIO CDP.5

PCM1702

CDM 12.4

CLASSE AUDIO CDP-10

2 x PCM1738

Philips VAE 1250

CLASSE AUDIO CDP-100

2 x PCM1738 – PMD200

Philips VAE 1250 Pro

CLASSE AUDIO CDP-102

1 x CS4398

DVD-ROM TEAC

CLASSE AUDIO CDP-202

2 x PCM1792

DVD-ROM TEAC

CLASSE AUDIO CDP-300

3 x CS4398

DVD-ROM TEAC

CLASSE AUDIO CDP-502

3 x PCM1792

DVD

CLASSE AUDIO CDT-1

It’s a Transport

CDM 12.4

CLASSE AUDIO DAC-1

2 x UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

COMBAK REIMYO DAP-777

JVC - JCE4315 – K2

It’s a DAC

CONDOR CD950

YM3020


CONSONANCE CD 120

CS4396 / TDA1543

KSS-213

CONSONANCE Droplet CDP5.0

CS4398

KSS-213 / CDM 12

Continental Edison DAD 9370

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

COPLAND CDA 266

2 x PCM63P – PMD100

KSS-240A

COPLAND CDA 277

2 x PCM63P – PMD100

VRDS CMK-4 – KSS-240A

COPLAND CDA 288

4 x PCM63P-K – PMD100

VRDS CMK-4 – KSS-240A

COPLAND CDA 289

4 x PCM63P – PMD100

KSS-240A

COPLAND CDA 823

AD1853 – AD1896A

CD-ROM

COUNTERPOINT DA-10-AD

2 x AD1862N – DF1700P – CS8412-CP

It’s a DAC

COUNTERPOINT DA-10-BB

PCM69P

It’s a DAC

COUNTERPOINT DA-10-CS

CS4328

It’s a DAC

COUNTERPOINT DA-10-UA

UltraAnalog D20400

It’s a DAC

COUNTERPOINT DA-11

It’s a Transport

CDM 12

CREEK CD42 Mk 2

CS4328


CREEK CD43

CS4390

CDM 14 Sony

CREEK CD43 Mk 2

CS4396

CDM 12

CREEK CD50

CS4396

CDM 12

CREEK CD50 Mk 2

CS4396

DVD-ROM DVS DSL-710A

CREEK CD53

CS4396

CDM 12

CREEK CD60

TDA1541A-S1 – SAA7220P/B

CDM-4/14

CREEK DAC 60

2 x PCM63P-K – DF1700P – YM3623B

It’s a DAC

CREEK DESTINY

CS4396


CREEK EVO CDP

PCM1738

Philips VAM 1201 / VAM 1202

CREEK EVOLUTION 2

PCM1796


CROWN AVC-9500

AD1864


CROWN CD2111R

LC7881


CROWN CD-K27R

LC7881 – CXD1130Q

KSS-210A

Top

DBX DX 5

2 x PCM56P

Sanyo SF-86

DBX DX 900

2 x PCM56P-S – SM5804B

KSS-152A

DENON CDR-1000

AD1855

Writer

DENON DA-500

2 x PCM1702-J – SM5845AF – YM3623B

It’s a DAC

DENON DA-S1

4 x PCM1702-K – SM5843AP

It’s a DAC

DENON DP-S1

It’s a Transport

KSS-151A

DENON DAP-2500A

2 x PCM61P – SM5813AP – YM3623B

It’s a DAC

DENON DAP-5500

4 x PCM56P-K – SM5804D

It’s a DAC

DENON DCD-7.5

2 x PCM56P-L – SM5840CP

KSS-240A

DENON DCD-73M

1 x PCM56P

KSS-150A

DENON DCD-201SA

2 x PCM1702-L


DENON DCD-210

2 x PCM56P-L – CXD2551P

KSS-210A

DENON DCD-300

PCM54HP

KSS-123 / KSS-152

DENON DCD-335

PCM1716E

KSS-210A

DENON DCD-425

PCM1712

KSS-210A

DENON DCD-435

PCM1716E

KSS-213

DENON DCD-460

2 x PCM56P-L – SM5807FP

KSS-210A

DENON DCD-480

2 x PCM61P-L – SM5840AP

KSS-240A

DENON DCD-485

PCM1735 – LC78625E

KSS-213C

DENON DCD-500

PCM54HP

KSS-123 / KSS-152

DENON DCD-500AE

PCM1791

KSS-213C

DENON DCD-520

2 x PCM56P – SM5807FP

KSS-150A

DENON DCD-560

2 x PCM61P-L

KSS-210A

DENON DCD-580

1 x PCM67P – SM5840AP

KSS-240A

DENON DCD-590

2 x PCM61P-L – SM5840BP

KSS-240A

DENON DCD-595

2 x PCM61P-L – SM5841BP

KSS-240A

DENON DCD-600

1 x PCM56P – CXD1135Q

KSS-152A

DENON DCD-610

1 x PCM56P-L

KSS-210A

DENON DCD-615

2 x PCM61P-L – SM5841BP

KSS-240A

DENON DCD-620

2 x PCM56P-L / PCM61P-L – SM5818AP

KSS-150A / KSS-210A

DENON DCD-625

2 x PCM61P-L – SM5841

KSS-240A

DENON DCD-635

2 x PCM61P-L – SM5841BP

KSS-213B

DENON DCD-650F

PCM1700P


DENON DCD-655

2 x PCM1702

KSS-213

DENON DCD-660

2 x PCM61P – CXD2551P

KSS-210A

DENON DCD-680

1 x PCM67P-K – SM5840AP

KSS-240A

DENON DCD-685

2 x PCM1702-L – SM5841BS

KSS-213C

DENON DCD-690

2 x PCM61P-L – SM5840BP

KSS-240A

DENON DCD-695

2 x PCM61P-L – SM5841BP

KSS-240A

DENON DCD-700

PCM54HP

KSS-123 / KSS-152

DENON DCD-700AE

PCM1791

Sanyo SF-P101N

DENON DCD-715

2 x PCM61P-L – SM5841BP

KSS-240A

DENON DCD-725

2 x PCM61P-L

KSS-240A

DENON DCD-735

2 x PCM61P-L – SM5845AF

KSS-213B

DENON DCD-755AR

2 x PCM1702 – SM5845AF

KSS-213C

DENON DCD-755 II

2 x PCM1702

KSS-213C

DENON DCD-770

2 x PCM61P-L – SM5840

KSS-240A

DENON DCD-800

1 x PCM56P – SM5807CP

KSS-152A

DENON DCD-810

2 x PCM56P – SM5807

KSS-150A

DENON DCD-815

2 x PCM61P

KSS-213

DENON DCD-820

2 x PCM56P

KSS-150A

DENON DCD-825

2 x PCM61P – SM5841BP

KSS-240A

DENON DCD-830

2 x PCM56P

KSS-150A

DENON DCD-835

2 x PCM61P-L

Sharp H8147AF

DENON DCD-860

2 x PCM61P

KSS-210A

DENON DCD-890

2 x PCM61P

KSS-240A

DENON DCD-895

2 x PCM61P – SM5841AP

KSS-240A

DENON DCD-900

1 x PCM56P-J

KSS-123A

DENON DCD-910

2 x PCM56P – SM5807FP / PD0036

KSS-150A

DENON DCD-920

2 x PCM61P – SM5818AP

KSS-210A

DENON DCD-960

2 x PCM61P – SM5840AP

KSS-150A

DENON DCD-970

2 x PCM61P-J

KSS-240A

DENON DCD-980

2 x PCM61P – SM5840AP

KSS-240A

DENON DCD-1000

1 x PCM53JP-V – CX23035

KSS-121A / KSS-123A

DENON DCD-1015

2 x PCM61P – SM5845AF

KSS-240A

DENON DCD-1100

PCM53JP-V / PCM54HP – CX23035

KSS-121A / KSS-123A

DENON DCD-1130

2 x PCM61P – SM5840

KSS-150A

DENON DCD-1290

2 x AD1861N-D / PCM61P – SM5840AP

KSS-240A

DENON DCD-1300

PCM54HP-J – SM5806P

KSS-123A

DENON DCD-1400

2 x PCM56P-J

KSS-152A

DENON DCD-1420

2 x PCM54HP – SM5813AP

KSS-150A / KSS-151A

DENON DCD-1450AR

2 x PCM1702-L – SM5845AF

Sharp H8147AF

DENON DCD-1460

2 x PCM61P – SM5818AP

KSS-150A

DENON DCD-1500

2 x PCM54HP-K – 2 x SM5801P

KSS-121A / KSS-123A

DENON DCD-1500 Mk II

2 x PCM56P-J – SM5807BP

KSS-151A

DENON DCD-1500AE

PCM1791

SACD

DENON DCD-1510

2 x PCM54HP – SM5813AP

KSS-150A

DENON DCD-1515AL

2 x PCM61P – SM5845AF

KSS-240A

DENON DCD-1520

2 x PCM64P – SM5813AP

KSS-151A

DENON DCD-1530

2 x PCM61P – SM5818AP

KSS-150A / KSS-210A

DENON DCD-1550AR

2 x PCM61P – SM5845AF

Sharp H8147AF

DENON DCD-1560

2 x PCM1701P – SM5813AP

KSS-151A

DENON DCD-1600

2 x PCM56P-J

KSS-151A

DENON DCD-1610

2 x PCM64P – SM5803

KSS-151A

DENON DCD-1630

2 x PCM1701P – SM5813AP

KSS-150A

DENON DCD-1650G

4 x AD1862N-Z - SM5840AP - SM5828P

KSS-150A / KSS-210A

DENON DCD-1650GL

4 x AD1862N-Z - SM5841AP - SM5828BP

KSS-150A / KSS-210A

DENON DCD-1650AR

4 x PCM1702 – SM5845AF

Sharp H8147AF

DENON DCD-1650SR

4 x PCM1704U


DENON DCD-1650AE

PCM1790 – SACD

SACD

DENON DCD-1700

2 x PCM56P-K – SM5804D

KSS-123A

DENON DCD-1800

PCM53

Toshiba 4990076001 / 4998008000

DENON DCD-1800R

PCM53JP-V

Toshiba 4990039006 / 4990074003

DENON DCD-1880AR

2 x PCM61P – SM5845AF

Sharp H8147AF

DENON DCD-2000

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

DENON DCD-2000AE

PCM1790 – SACD

SACD

DENON DCD-2060

2 x AD1861N-D – SM5840AP

KSS-240A

DENON DCD-2560

4 x AD1862N-D - SM5840AP - SM5828P

KSS-151A

DENON DCD-2560GL

4 x AD1862N-Z - SM5841AP - SM5828BP

KSS-150A / KSS-210A

DENON DCD-2700

4 x PCM1702-J – SM5845AF

KSS-240A

DENON DCD-2800AL

4 x PCM1702 – SM5845AF

Sharp H8147AF

DENON DCD-2880AR

4 x PCM1702 – SM5845AF

Sharp H8147AF

DENON DCD-3000

4 x PCM1702-J – SM5845AF

KSS-240A

DENON DCD-3300

2 x PCM56P-K – SM5804D

KSS-123A

DENON DCD-3500G

2 x PCM64P – SM5803AP

KSS-151A

DENON DCD-3500GL

4 x PCM58P-K – SM5803AP

KSS-151A

DENON DCD-3500RG

4 x PCM58P-K – SM5803AP

KSS-151A

DENON DCD-3520

2 x PCM64P – SM5803AP

KSS-151A

DENON DCD-3560

4 x PCM58P-K – SM5803AP

KSS-151A

DENON DCD-F100

SM5871AN

KSS-213C

DENON DCD-S1

4 x PCM1702-K

KSS-151A

DENON DCD-S10

4 x PCM1702-J – SM5845AF

KSS-240A

DENON DCD-S10 Mk II

4 x PCM1702-J

Sharp H8147AF

DENON DCD-S10 Mk III

4 x PCM1704 + HDCD

Sharp H8147AF

DENON DCD-SA1

2 x PCM1792 – SACD

SACD

DENON DCM-270

PCM1716E

KSS-213C

DENON DCM-280

PCM1748


DENON RCD-100

PCM1710


DENON UCD-100

2 x PCM56P-L – CXD2551P

Hitachi HOP-M3

DENON UCD-F1

2 x PCM61

KSS-240A

DENON UCD-F10

2 x PCM61P-L

KSS-240A

DIATONE DP-101

INTECH A3036 (16 Bit)

Toshiba OPH-31

DIATONE DP-1000H

2 x PCM56P-S

MLP-4

DIORA CD-502

TDA1543

CDM-4

DIORA CD-504

TDA1311

CDM 12.1

DIORA CD-704

TDA1301 – SAA7345

CDM 12.1

DPA BIGGER BIT

TDA1547 (DAC7)

It’s a DAC

DPA ENLIGHTENMENT DRIVE

It’s a Transport

CDM12.1

DPA LITTLE BIT

SAA7350 – YM3414 – YM3623B

It’s a DAC

DPA PDM 1

SAA7320

It’s a DAC

DPA PDM 1.2

SAA7322

It’s a DAC

DPA PDM 1.3

SAA7350

It’s a DAC

DPA PDM 2

2 x TDA1547 – SAA7350

It’s a DAC

DPA T1

It’s a Transport

CDM-4/19

DUAL CD20

CX20017

KSS-123A

DUAL CD40

TD6705AP – TC9179F


DUAL CD41

CX20017

KSS-123A

DUAL CD100

2 x AD1861N / PCM61P – YM3433

KSS-210A

DUAL CD115

MN6471M / MN6474A

KSS-210A

DUAL CD120

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

DUAL CD130

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

DUAL CD135

MN6471M / MN6474A

KSS-210A

DUAL CD1006

LC7881 – YM7121

KSS-210A

DUAL CD1016

MN6474

Hitachi HOP-M3

DUAL CD1025

CX20017

KSS-123A ?

DUAL CD1028

LC7881M – CXD1130Q

Sanyo SF-88

DUAL CD1035

LC7881M – CXD1130Q

Sanyo SF-88

DUAL CD1045

2 x AD1856N

KSS-150A

DUAL CD1050

2 x AD1856N

KSS-150A

DUAL CD1080

MN6471 / MN6474

KSS-150A / KSS-210A

DUAL CD3600

YM3020

MLP-9

DUAL CD5070

1 x PCM56P-J – CXD1130Q

Sanyo SF-88

DUAL CD5150

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

DUGOOD BOUNDLESS

4 x PCM1702 – DF1704

VAM 1201

DUGOOD DAC-3

AK4394VF

It’s a DAC

DUGOOD GLORY YEAR

TDA1541A – SAA7220

VAM 1201

DUGOOD NEW CENTURY

AK4394

Philips

DZU CD482

TDA1543 – SAA7220

CDM-4/19

Top

EAD CD-1000

2 x PCM63P-K – DF1700P

Pioneer Stable Platter PEA1030

EAD CD-1000 SERIES III

2 x PCM63P-K – PMD100

Pioneer Stable Platter PEA1030

EAD DSP-1000 SERIES II

2 x PCM63P-K – DF1700P – CS8412-CP

It’s a DAC

EAD DSP-1000 SERIES III

2 x PCM63P-K – PMD100

It’s a DAC

EAD DSP-7000

2 x AD1862N-J – SM5813AP

It’s a DAC

EAD DSP-7000 SERIES II

2 x PCM63P-K – DF1700P – CS8412-CP

It’s a DAC

EAD DSP-7000 SERIES III

2 x PCM63P-K – PMD100

It’s a DAC

EAD DSP-9000 PRO

2 x PCM63P-K – PMD100 – CS8412-CP

It’s a DAC

EAD T-1000

It’s a Transport

Pioneer Stable Platter PEA1030

EAD T-7000

It’s a Transport

Sony KHS-130A

EASTSOUND CD-E3

CS4390

CDM 12

EASTSOUND CD-E5

CS4390-KP

VAM 1202

ELECTROCOMPANIET ECC-1

CS4398

Philips

ELECTROCOMPANIET ECD-1

CS4397 – CS8420

It’s a DAC

ELECTROCOMPANIET EMC-1 UP

CS4397 – CS8420

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

EMT 981 PROFESSIONAL

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

EMT 982 PROFESSIONAL

TDA1547 (DAC7)

CDM-9 Pro

ENSEMBLE DICHRONO DRIVE

It’s a Transport

TEAC VRDS CMK-3

ENSEMBLE DICHRONO HI-DAC

CS4397

It’s a DAC

ENSEMBLE DIRONDO DRIVE

It’s a Transport

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

Entech Number Cruncher 203.2

CS4329-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

Entech Number Cruncher 205.2

CS4329-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

ESTONIA 001

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

EXPOSURE CD Player

TDA1545A

CDM 12.4

EXPOSURE CD 2010

PCM1716

KSS-213

EXPOSURE CD 3010

2 x PCM1704

KSS-213

EXPOSURE CD XXII

2 x PCM1704

Sony

EZO FOG STAGE3

AD1853


Top

FERGUSON CD 01

CX20017

KSS-100A

FISHER AD-800

CX20017 / PCM51JG-V

4 180T00271 (Toshiba OPH-31)

FISHER AD-834

PCM53JG-V – YM201F-K


FISHER AD-840

PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

FISHER AD-844

PCM53JP-V

MLP-1C

FISHER AD-850

2 x TDA1540D – SAA7030

Same as Toshiba OPH-32

FISHER AD-935

LC7881

Sanyo SF-P1

FISHER AD-9020

PCM67P – SM5840

KSS-210A

FISHER AD-9030

2 x PCM56P – LC7860J – PD0050

Sanyo SF-88

FISHER AD-9060

PCM67P – SM5840CP

KSS-210A

FISHER AD-M82

LC7880

Sanyo SF-88

FISHER AD-M700

2 x TDA1540D – SAA7030

Same as Toshiba OPH-32

FISHER AD-Z1

2 x PCM58P – YM3434

Sanyo SF-P1

FISHER DAC-205

PCM56P


FISHER FCD-2600

PCM54HP


FISHER FCD-3500

PCM54HP


Forsell Air Reference Air Bearing

It’s a Transport

CDM-9 Pro

FUNAI CD 6600

YM3020


Top

GAMUT CD1

CS4390


GAMUT CD3

PCM1792


GOLDSTAR GCD-636

LC7881


GRUNDIG CD1 FineArts

SAA7341GP

CDM 12.1

GRUNDIG CD3 FineArts

TDA1547 – SAA7350 – SM5840AS

CDM 12.1

GRUNDIG CD 23

TDA1549 – SAA7345GP

CDM 12.1

GRUNDIG CD 30

2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030)

CDM-0

GRUNDIG CD 35

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

GRUNDIG CD 103

LC7881

Sanyo SF-90

GRUNDIG CD 210

SAA7341GP

CDM 12.1

GRUNDIG CD 303

TDA1543

CDM-4/19

GRUNDIG CD 360

LC78816 M – YM7121C (filter)

Hitachi HOP-M3

GRUNDIG CD 435

LC78816 M – YM7121C (filter)

Hitachi HOP-M3

GRUNDIG CD 660

LC7881

Sanyo SF-90

GRUNDIG CD-903 FineArts

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-2 / CDM-4

GRUNDIG CD-904 FineArts

SAA7350 – YM3433

KSS-210A

GRUNDIG CD-905 FineArts

JVC - JCE4302A

JVC OPTIMA-5S

GRUNDIG CD 1000 FineArts

2 x DAC(TDA1547) – TDA1307

CDM 12.1

GRUNDIG CD 5200

TDA1543

CDM-4/19

GRUNDIG CD 5500

TDA1543

CDM-4/19

GRUNDIG CD 7500

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

GRUNDIG CD 7550

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

GRUNDIG CD 8100

TDA1541

CDM-2/29 / CDM-4/11

GRUNDIG CD 8150

TDA1543

CDM-4/19

GRUNDIG CD 8200

TDA1541

CDM-2/10

GRUNDIG CD 8400

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10

GRUNDIG CD 8400 Mk II

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-2 / CDM-4

GRUNDIG CD 9000 FineArts

TDA1541A

CDM-2/29 / CDM-4/11

GRUNDIG CD 9009 FineArts

2 x TDA1541A-S1 – CXD1244

CDM-1 Mk II

Top

HALCRO EC800

PCM1794

DVD-ROM

HARMAN KARDON HD100

YM3020 – M50421P

MLP-7

HARMAN KARDON HD200

YM3020 – M50422P

Hitachi HOP-M14

HARMAN KARDON HD300

1 x PCM56P – YM3815

MLP-3C

HARMAN KARDON HD500

PCM53JP-V – YM2201F-K

KSS-121B / KSS-123A

HARMAN KARDON HD710

MN6474

Samsung SOH-A1

HARMAN KARDON HD720

PCM1710U – LC78621

Sanyo SF-P101

HARMAN KARDON HD730

SAA7350 – YM3433

KSS-240A

HARMAN KARDON HD740

2 x PCM1702U – SM5843AP

Sanyo SF-P101

HARMAN KARDON HD750

PCM1732U

KSS-213C

HARMAN KARDON HD755

PCM1732

KSS-213

HARMAN KARDON HD760

4 x PCM1702-K – PMD100

Sanyo

HARMAN KARDON HD800

2 x PCM56P – SM5807EP – M50422P

Hitachi HOP-M14

HARMAN KARDON HD970

AD1955

DVD-ROM DVS DSL-710A

HARMAN KARDON HD7225

MN6474

KSS-150A / KSS-210A

HARMAN KARDON HD7300

1 x PCM61P – M50423FP

KSS-150A

HARMAN KARDON HD7325

MN6474

KSS-150A / KSS-210A

HARMAN KARDON HD7400

1 x PCM61P – M50423FP

KSS-150A

HARMAN KARDON HD7425

2 x PCM61P

KSS-210A

HARMAN KARDON HD7450

MN6471M – M50423FP

KSS-210A

HARMAN KARDON HD7500

MN6471M – M50423FP

KSS-150A

HARMAN KARDON HD7525

4 x PCM61P

KSS-210A

HARMAN KARDON HD7600

MN6471M – M50423FP

KSS-150A

HARMAN KARDON HD7600 Mk II

MN6471M – M50423FP

KSS-210A

HARMAN KARDON HD7625

4 x PCM61P – SM5840

KSS-210A

HARMAN KARDON HD7725

4 x PCM61P-K – SM5840CP

KSS-210A

HARMAN KARDON FL8300

SM5871AS – CXD2507Q

KSS-210A

HARMAN KARDON FL8350

TDA1305


HARMAN KARDON FL8370

PCM1732


HARMAN KARDON FL8380

PCM1732


HARMAN KARDON FL8400

SM5871AN – CXD1167Q

KSS-210A

HARMAN KARDON FL8450

SAA7350GP – YM3433

KSS-210A

HARMAN KARDON FL8550

PCM1702


HARMAN KARDON FL8570

PCM61P


HCM ROYAL CDR3030

YM3020


HELIOS MODEL 1S

CS4328

CDM 12.4 - Pro

HELIOS MODEL 2S

CS4328

CDM 12.4 - Pro

HELIOS MODEL 3S

CS4328

CDM 12.4 - Pro

HELIOS STARGATE

CS4328

CDM 12.5

HEYBROOK SIGNATURE

PCM67


HI-VI SOUND CD-01

2 x SM5864AP – SM5841CS

CDM 12

High Tech GoldLine CX904

YM3020


HITACHI DA-005

1 x PCM54HP-J – 2 x SM5800P

Hitachi HOP-M14

HITACHI DA-006

Hitachi HA12096NT

Hitachi HOP-M14

HITACHI DA-007

Hitachi HA12096 – TM6002 (MSM6285)

Hitachi HOP-M14

HITACHI DA-009

Hitachi HA12096NT – MSM6285

Hitachi HOP-M14

HITACHI DA-40

1 x PCM56P-L

Hitachi HOP-M3

HITACHI DA-50

1 x PCM56P

Hitachi HOP-M3

HITACHI DA-403

2 x PCM56P-L – CXD1088

Hitachi HOP-M3

HITACHI DA-404D

2 x AD1860N

Hitachi HOP-M3

HITACHI DA-800

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

HITACHI DA-1000

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

HITACHI DA-2000

2 x PCM56P – YM3433

KSS-210A

HITACHI DA-6000

Hitachi HA12096NT

Hitachi HOP-M14

HITACHI DA-7000

Hitachi HA12096NT

Hitachi HOP-M14

HONOR TCD-1

1 x AD1865N – SM5843AP

KSS-210A

HONOR TCD-2

2 x AD1865N – SM5843AP

KSS-210A

HONOR TCD-50

1 x AD1865N – SM5843AP

KSS-210A

Top

ICEBERG CDK900PR

LC7881

Samsung SOH-OT4 / KSS-210

INKEL CD-772

AD1852


INKEL CD-7080R

2 x PCM1702-K


INKEL TEMA CD-1

TDA1547

CDM-9 Pro

ITT HIFI 9015

CX20017 / PCM51JG-V

4 180T00271 (Toshiba OPH-31)

ITT HIFI 9515

CX20017

Same as Toshiba OPH-32

ITT HIFI 9615

CX20017

Same as Toshiba OPH-32

Top

JADIS JD-1

It’s a Transport

CDM-9 Pro

JADIS JD1 Mk II

It’s a Transport

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

JADIS JD3 EVOLUTION

TDA1545

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

JADIS ORCHESTRA

TDA1549T – SAA7345GP

CDM 12.1

JADIS SYMPHONIA

TDA1545A

Philips VAM 1210

JAS-AUDIO MUSIK 1.2

PCM1732

KSS-213

JAXON ACD-150

LC7880 – CXD1130

KSS-210 / Samsung

JOLIDA JD-100A

PCM1716E

CDM 12.1

JVC XL-E900

PCM56P

OPTIMA-3

JVC XL-M400

PCM56P

TAOHS-??

JVC XL-V1

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000) / EGH4021251

JVC XL-V2

2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551A)

JVC E302885-001 (Toshiba OPH-32)

JVC XL-V3

PCM53JP

MLP-1C

JVC XL-V20

PCM53JP

OPTIMA-1

JVC XL-V22

PCM54

OPTIMA-2

JVC XL-V101

LC7881

OPTIMA-4S

JVC XL-V131

LC7881 – YM7121B (filter)

OPTIMA-5

JVC XL-V151

JVC - JCE4501 – CXD2554P (filter)

OPTIMA-5S

JVC XL-V152

JVC - JCE4501 – CXD2554P (filter)

OPTIMA-5S

JVC XL-V221

LC7881

OPTIMA-5

JVC XL-V242

JVC - JCE4501 – CXD2554P (filter)

OPTIMA-5S

JVC XL-V250

PCM56

OPTIMA-2

JVC XL-V251

JVC - JCE4501 – CXD2554P (filter)

OPTIMA-5S

JVC XL-V252

JVC - JCE4501 – CXD2554P (filter)

OPTIMA-5S

JVC XL-V261

MN35500

OPTIMA-6

JVC XL-V262

MN35500

OPTIMA-6

JVC XL-V264

MN35500

OPTIMA-6S

JVC XL-V300

PCM53JP

E30368700

JVC XL-V311

MN6471

OPTIMA-4S

JVC XL-V450

PCM56

OPTIMA-2

JVC XL-V550

PCM54HP – SM5806P

OPTIMA-2

JVC XL-V1100

2 x PCM54

OPTIMA-1

JVC XL-Z232

MN35503

OPTIMA-6S

JVC XL-Z463

MN35500 – MN6626M

OPTIMA-6S

JVC XL-Z464

MN35500 – MN6626M

OPTIMA-6S

JVC XL-Z551

JVC - JCE4501 – JCE4300 – SM5840DP

OPTIMA-5S

JVC XL-Z555

2 x PCM56P – SM5807EP – YM3613B

OPTIMA-4S

JVC XL-Z1010

2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3613B

OPTIMA-4S

JVC XL-Z1011

JVC - JCE4302

OPTIMA-5

JVC XL-Z1050

JVC - JCE4501 – JCE4300 – YM3414

JVC OPTIMA-5S

Top

KAVENT CD831

PCM1732

Philips VAM 1202

KENWOOD DP-CD1

TD6709N


KENWOOD DP-3E

TC9218F


KENWOOD DP-3J

TDA1543 – PD0034

KSS-150A

KENWOOD DP-3R

PCM56P

Toshiba TOPH7833

KENWOOD DP-7i

µPD6376CX – PD0060


KENWOOD DP-7R

It’s a Transport – CXD1125Q

KSS-152A

KENWOOD DP-28

TC9268P – LC78681E

Sharp H8136AF

KENWOOD DP-47

TD6720N – CXD1135QZ

KSS-152A

KENWOOD DP-57

TD6720N – CXD1135QZ

Toshiba TOPH7833 / KSS-152A

KENWOOD DP-87

TD6720N – CXD1135QZ

Toshiba TOPH7833

KENWOOD DP-235

2 x AD1856N / PCM56P – YM7121

Sanyo SF-90

KENWOOD DP-460

TD6709N


KENWOOD DP-470

TC9268P – LC78681E

Sharp H8136AF

KENWOOD DP-492

TC9237BN – CXD1167Q

KSS-210A

KENWOOD DP-700

TD6705AP

Toshiba OPH-32

KENWOOD DP-730

2 x PCM56P – PD0050

KSS-210A

KENWOOD DP-770

CX20152 – CX23035


KENWOOD DP-840

TD6705AP

Toshiba TOPH7810

KENWOOD DP-850

CX20152 – CX23035

Toshiba TOPH7810

KENWOOD DP-860

1 x PCM56P – CXD1130Q

Toshiba TOPH7810 / TOPH7815

KENWOOD DP-880SG

2 x PCM56P – CXD1088

Toshiba TOPH7815 / TOPH7833

KENWOOD DP-990D

CX20152 – CX23034

Toshiba TOPH7810

KENWOOD DP-990SG

2 x PCM56P-K – SM5804D

Kenwood J91-0341-05 / TAOHS-

KENWOOD DP-1000

CX20152 – CX23035

MLP-3C

KENWOOD DP-1001

TDA1547 – SAA7350GP – SM5840CP

KSS-240A

KENWOOD DP-1060

TC9268P – LC78681

Sharp H8136AF

KENWOOD DP-1080

LC78620E

Sharp H8151AF

KENWOOD DP-1100

CX20017

Toshiba OPH-32

KENWOOD DP-1100D

CX20152 – SM5802B

Kenwood J91-0315-05

KENWOOD DP-1100SG

2 x PCM56P-K – SM5804D

Kenwood J91-0341-05 / TAOHS-

KENWOOD DP-1510

2 x PCM56P-L – SM5807

KSS-150A / KSS-210A

KENWOOD DP-2000

CX20152 – CX23034

MLP-3C

KENWOOD DP-2010

2 x PCM56P-L

KSS-210A

KENWOOD DP-2030

TC9237N

KSS-210A

KENWOOD DP-2060

TC9268P

Sharp H8136AF

KENWOOD DP-2080

LC78620E (LC78820)

Sharp H8151AF

KENWOOD DP-3000

PCM56P-K


KENWOOD DP-3010

2 x PCM56P-L – PD0036

KSS-210A

KENWOOD DP-3030

1 x SM5860 – SM5840

KSS-210A

KENWOOD DP-3060

SM5872BS

KSS-240A

KENWOOD DP-3080

SM5864 – SM5841

KSS-240A / T25-0010-05

KENWOOD DP-3080 Mk II

Kenwood KAN-03 – CXD2507AQ

Sharp KCP1H

KENWOOD DP-3090

Kenwood KAN-03 – CXD2507AQ

Sharp KCP1H

KENWOOD DP-3300D

2 x PCM56P-K – SM5804B

Kenwood J91-0315-05

KENWOOD DP-4030

1 x SM5860 – SM5840

KSS-210A

KENWOOD DP-4090

Kenwood KAN-03 – CXD2507AQ

Sharp KCP1H

KENWOOD DP-5010

2 x PCM56P – SM5813AP

KSS-210A

KENWOOD DP-5020

2 x PCM1701P – SM5818AP

KSS-210A

KENWOOD DP-5030

CXD2552Q – SM5840CP – SM5827CP

KSS-210A

KENWOOD DP-5040

CXD2552Q

KSS-210A

KENWOOD DP-5050

SAA7350


KENWOOD DP-5060

SM5864AP – SM5841AP

KSS-240A

KENWOOD DP-5090

Kenwood KAN-05 – SM5843AS1

Sharp KCP1H

KENWOOD DP-6020

2 x PCM1701P – SM5818AP

KSS-150A

KENWOOD DP-7010

2 x PCM58P – SM5813AP

KSS-150A

KENWOOD DP-7020

2 x PCM1701P – SM5813AP

KSS-150A

KENWOOD DP-7030

CXD2552Q – SM5840CP – SM5827CP

KSS-210A

KENWOOD DP-7040

CXD2552Q – SM5840CP

KSS-210A

KENWOOD DP-7050

TDA1547 (DAC7) – SM5840CP

KSS-210A

KENWOOD DP-7060

TDA1547 (DAC7) – SM5843AP

KSS-240A

KENWOOD DP-7090

8 x PCM1702 – SM5843AS1

KSS-213B / KSS-213C

KENWOOD DP-8010

2 x PCM58P – SM5813AP

DLBA2Z002B / J91-0377-05

KENWOOD DP-8020

2 x PCM1701P – SM5813AP

KSS-152 - Magnetic

KENWOOD DP-X9010

It’s a Transport – CXD1125Q

DLBA2Z002B / J91-0377-05

KENWOOD DPF-1010

CXD2587Q

KSS-213C

KENWOOD DPF-1030

LC78620E

Sharp HPC1LX

KENWOOD DPF-2010

CXD2587Q

KSS-213C

KENWOOD DPF-2030

LC78620E

Sharp HPC1LX

KENWOOD DPF-3010

Kenwood KAN-03 – CXD2587Q

KSS-213C

KENWOOD DPF-3030

AD1855 – KAN06

KSS-213C

KENWOOD DPF-7002

8 x PCM1702 – SM5843AS1

KSS-213B

KENWOOD D-S300

Kenwood KAN-03 – CXD2507AQ

Sharp KCP1H

KENWOOD L-03DP

CX890

Toshiba OPH-31

KENWOOD L-1000D

2 x CX20152 – CXD1144

KSS-152 - Magnetic

KENWOOD L-D1

TDA1547 (DAC7)

Kenwood CDM-21

KENWOOD LVD-Z1

TDA1547 (DAC7)


Kinergetics Research KCD-20

TDA1541A-R1

CDM-2/10 / CDM-4/19

Kinergetics Research KCD-30

TDA1541A

CDM-2/10 / CDM-4

Kinergetics Research KCD-40

4 x AD1860N-K – CXD1144

CDM-2/10 / CDM-4/19

Kinergetics Research KCD-55 Ultra

2 x UltraAnalog D20400A

It’s a DAC

KODAK PCD-5855

SAA7321

CDM-9

KOREA CHINA CD 022

KDA0316LN (Samsung)


KOREA HCD 630

Y3015


KRELL CD-1

CS4328-KP

CDM-1 Mk II

KRELL CD-DSP

2 x PCM61P-J + Motorola DSP

CDM-1 Mk II

KRELL CD-DSP Mk2

2 x PCM61P-K + Motorola DSP

CDM-1 Mk II

KRELL DT-10

It’s a Transport

CDM-4/36 Pro Metallic

KRELL KAV-250cd

2 x PCM1702 – PMD100

C.E.C. – Sanyo

KRELL KAV-280cd

4 x PCM1704 – DF1704

VAM 1201

KRELL KAV-300cd

2 x PCM1702-K – PMD100

VRDS CMK-4 – KSS-240A

KRELL KPS 20i

4 x PCM63P-K – Motorola XC56002F

CDM-9 Pro ( CDM-9/60 )

KRELL KPS 25s

2 x UltraAnalog D20400A - XC56009F

JVC EXU-901A – OPTIMA-4

KRELL KPS 25sc

4 x PCM1704 – XC56009F – PMD100

JVC EXU-901A – OPTIMA-4

KRELL KPS 28c

4 x PCM1704K – PMD100

TEAC VRDS

KRELL KPS 30i

4 x PCM63P-K – PMD100

CDM 12.4

KRELL MD-1

It’s a Transport – SAA7210P

CDM-3

KRELL MD-2

It’s a Transport – SAA7210P

CDM-1 Mk II

KRELL MD-10

It’s a Transport – SAA7210P

CDM-3

KRELL MD-20

It’s a Transport – SAA7210P

CDM-1 Mk II

KRELL SACD STANDARD

3 x PCM1738

Philips 5.2 SACD

KRELL SBP-16X

2 x PCM58P-K + Motorola DSP-56001

It’s a DAC

KRELL SBP-32X

2 x PCM58P-K + 2 x Motorola XSP56001

It’s a DAC

KRELL SBP-64X

2 x PCM64P + 4 x Motorola DSP56001

It’s a DAC

KRELL STUDIO

2 x PCM63P-K + 2 x Motorola DSP56000

It’s a DAC

KYOCERA DA-01

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

KYOCERA DA-7cx

CX20152


KYOCERA DA-9cx

2 x PCM56P-S – SM5804B

KSS-152A / KSS-123A

KYOCERA DA-310cx

PCM54HP

KSS-152A

KYOCERA DA-410cx

CX20152


KYOCERA DA-710cx

2 x PCM56P-S – SM5804B

KSS-152A

KYOCERA DA-810

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

KYOCERA DA-910

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030020

Top

LAVRY DA10

AD1955 – AD1896

It’s a DAC

LECTOR CDP 3T

TDA1541A-S1 (Single Crown)

Philips CDM 12

LECTOR CDP 7T

2 x PCM63P

Philips CDM 12

LECTOR CDP 7TL

2 x PCM1704

Philips CDM 12

LECTOR DIGICODE

TDA1541A-S1 (Single Crown)

It’s a DAC

LECTOR DIGIDRIVE

It’s a Transport

CDM-4/19

LINDEMANN 820

PCM1792

SACD Sony KHM-230AAA

LINDEMANN 822

PCM1792

SACD Sony KHM-230AAA

LINN GENKI

PCM1732U

Sanyo SF-91 / SF-P101N

LINN IKEMI

PCM1732U

Sanyo SF-91 / SF-P101N

LINN KARIK

CS4328-KS

Hitachi HOP-M3 / HOP-M3A

LINN MIMIK

CS4328

Hitachi HOP-M3A / Sanyo SF-91

LINN NUMERIK

2 x PCM63P-K – DF1700

It’s a DAC

LINN NUMERIK Mk 3

2 X PCM1702-K

It’s a DAC

LINN SONDEK CD12

4 x PCM1702-K – PMD100

Philips Pro

LO–D DA-403D

2 x PCM56P – CXD1088

Hitachi HOP-M3

LO–D DA-404D

2 x AD1860N

Hitachi HOP-M3

LO–D DA-505D

2 x PCM61P

KSS-150A

LO–D DA-703D

2 x PCM56P-J + 2 x PCM56P

Hitachi HOP-M14

LO–D DAD-003

1 x PCM54HP-J – 2 x SM5800P

It’s a DAC

LO–D DAP-003

It’s a Transport

Hitachi HOP-M14

LO–D DAD-005

1 x PCM54HP-J – 2 x SM5800P

Hitachi HOP-M14

LO–D DAD-800

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

LO–D DAD-1000

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

LO–D DAD-3000

PCM53JP-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

LO–D DAD-5500

PCM54HP

Hitachi HOP-M14

LOEWE CD9000

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

LUXMAN D-01

1 x PCM56P-J – CXD1135QZ

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-03

CX20017

Toshiba OPH-32

LUXMAN D-007

It’s a Transport – CXD1135QZ

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-90

TD6720N

Toshiba TOPH7830 / TOPH7833

LUXMAN D-102

TD6709N

Toshiba OPH-32

LUXMAN D-103

TD6705AP

Toshiba TOPH7810

LUXMAN D-103U

2 x PCM1701P

KSS-152A

LUXMAN D-105

TD6705AP

Toshiba OPH-32

LUXMAN D-105U

2 x PCM1701P – SM5813AP

KSS-152A

LUXMAN D-107U

2 x AD1860 – SM5813AP

KSS-152A

LUXMAN D-109

1 x PCM56P-J

Sony BU-1C

LUXMAN D-111

LC7880 – CXD1135QZ

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-112

1 x PCM56P – CXD1135QZ

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-113

1 x PCM56P-J – CXD1135QZ

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-113D

It’s a Transport – CXD1125QZ

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-115

1 x PCM56P-J – CXD1135QZ

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-117

1 x PCM56P-J – SM5807BP

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN D-322

2 x PCM61P – SM5841BP

KSS-240A

LUXMAN D-351

AD1864N

KSS-150A

LUXMAN D-373

AD1864N-J


LUXMAN D-404

TD6705AP

Toshiba TOPH7810

LUXMAN D-405

TD6705AP

Toshiba OPH-32

LUXMAN D-500

2 x PCM1701P – SM5813AP

CDM-3

LUXMAN D-500X’s II

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-3

LUXMAN DU-7

CS4392 + NSdap FN1242A


LUXMAN DX-103

Toshiba T1587

Toshiba OPH-32

LUXMAN DX-104

CX890

Toshiba OPH-31

LUXMAN DZ-03

2 x PCM1701P

KSS-152A

LUXMAN DZ-92

LC7881


LUXMAN DZ-111

LC7881C – SM5807EP

KSS-152A / DLBA2Z

LUXMAN DZ-112

2 x PCM1701P – SM5813AP

KSS-152A

Top

MAGNAVOX CD2000

TDA1543

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB262

TDA1543A

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB460

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10

MAGNAVOX CDB465

TDA1541

CDM-2

MAGNAVOX CDB470

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

MAGNAVOX CDB471

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

MAGNAVOX CDB472

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

MAGNAVOX CDB473

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-4/11

MAGNAVOX CDB480

TDA1543

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB482

TDA1543 – SAA7220P/A

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB492

TDA1543

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB500

TDA1543

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB560

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

MAGNAVOX CDB582

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB600

TDA1543 – SAA7220

CDM-4/19

MAGNAVOX CDB650

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

MAGNAVOX FD1000

2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030)

CDM-0

MAGNAVOX FD1010

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

MAGNAVOX FD1040

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

MAGNAVOX FD1041

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10

MAGNAVOX FD1051

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10

MAGNAVOX FD2000

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

MAGNAVOX FD2020

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

MAGNAVOX FD2040

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

MAGNAVOX FD2041

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

MAGNAVOX FD3000

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

MAGNAVOX FD3030

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

MAGNAVOX FD3040

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-1

MANLEY A TO D CONVERTER

2 x UltraAnalog D20400A

It’s a DAC

MANLEY DELTA SIGMA DAC

CS4328-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

MANLEY JUNIOR 20 Bit DAC

1 x UltraAnalog D20400A

It’s a DAC

MANLEY Reference 20 Bit DAC

2 x UltraAnalog D20400A – SM5803AP

It’s a DAC

MANLEY WAVE

2 x UltraAnalog D20400A

It’s a DAC

MANLEY WAVE 24 Bit

2 x PCM1704

It’s a DAC

MARANTZ CD-5L

1 x TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10

MARANTZ CD-7

2 x TDA1541A-S2 (Double Crown) + DSP

Philips CD-Pro (VAM 1252)

MARANTZ CD-10

2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT

CDM-4/36 Metallic

MARANTZ CD-11LE

2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT

CDM-4/36 Metallic

MARANTZ CD-11 Mk II

2 x TDA1547

CDM-4/36 Metallic

MARANTZ CD-12

It’s a Transport

CDM-1

MARANTZ DA-12

TDA1541A-S1 (Double Crown)

It’s a DAC

MARANTZ CD-14

2 x TDA1547 – TDA1307

CDM 12.3

MARANTZ CD-15

2 x TDA1547 – SM5803APT – SAA7350

CDM-4/36 Metallic

MARANTZ CD-16 / CD-16SE

2 x TDA1547 – SM5803APT – SAA7350

CDM-4/36 Metallic

MARANTZ CD-16D

2 x TDA1547 – TDA1307

VAM 1201

MARANTZ CD-17

1 x TDA1547 – SM5841 – SAA7350

CDM 12.1

MARANTZ CD-17 Mk II

TDA1547 – SM5841 – SAA7350

CDM 12.1

MARANTZ CD-17 Mk III

2 x PCM1716E

VAM 1201

MARANTZ CD-19

2 x SM5872BS

CDM 12

MARANTZ CD-23

2 x TDA1547 (DAC7)

CDM-9 Pro

MARANTZ CD-25

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10 / CDM-2/29

MARANTZ CD-32

SAA7350 – SM5840FP

CDM-4/19

MARANTZ CD-34

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

MARANTZ CD-36

TDA1543

CDM 12.1

MARANTZ CD-38

TDA1545

CDM 12.1

MARANTZ CD-40

TDA1541A-R1

CDM-4/19

MARANTZ CD-41

2 x SAA7321GP

CDM-4/19

MARANTZ CD-42

SAA7350 – SM5840FP

CDM-4/19

MARANTZ CD-42 Mk II

SAA7350 – SM5840FP

CDM-4/19

MARANTZ CD-43

1 x SM5872BS

CDM 12.1/05

MARANTZ CD-44

2 x TDA1540

CDM-1

MARANTZ CD-45

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/29

MARANTZ CD-46

TDA1545A – SAA7345GP

CDM 12.1

MARANTZ CD-48

TDA1549 – SAA7345GP

CDM 12.1

MARANTZ CD-50

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19 Composite

MARANTZ CD-52

SAA7350GP – SM5840FP

CDM-4/19

MARANTZ CD-52 Mk II

SAA7350GP – SM5840FP

CDM-4/19

MARANTZ CD-52SE

SAA7350GP

CDM-4/19

MARANTZ CD-53

1 x SM5872BS

CDM 12.1

MARANTZ CD-54

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-1

MARANTZ CD-56

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10 / CDM-4/25

MARANTZ CD-57

SM5872

CDM 12.1

MARANTZ CD-60

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19 Composite

MARANTZ CD-62

SAA7350GP – SAA7322

CDM-4/19

MARANTZ CD-63 (Holland Old)

2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030)

CDM-0

MARANTZ CD-63

1 x SM5872BS

CDM 12.1

MARANTZ CD-63 II

SM5872BS

CDM 12.1

MARANTZ CD-63 Mk II KI

SM5872BS

CDM 12.1

MARANTZ CD-63SE

SM5872BS

CDM 12.1

MARANTZ CD-64

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-1

MARANTZ CD-65

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

MARANTZ CD-65DX

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-2/10 / CDM-4/11

MARANTZ CD-65 Gold

TDA1541-S1 – SAA7220P/A

CDM-2

MARANTZ CD65 Mk II

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/11

MARANTZ CD-67

SM5872

CDM 12.1

MARANTZ CD-67SE

SM5872

CDM 12.1

MARANTZ CD-67 II OSE

SM5872

CDM 12.1

MARANTZ CD-72

SAA7350GP

CDM-4/19

MARANTZ CD-72a

TDA1547

CDM-4

MARANTZ CD-72SE

SAA7350

CDM-4

MARANTZ CD-72 Mk II SE

TDA1547

CDM-4/28

MARANTZ CD-73

2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551)

CDM-0

MARANTZ CD-74

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-1

MARANTZ CD-75

TDA1541 – SAA7220

CDM-2/10 / CDM-4/25

MARANTZ CD-75DX

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-2/10 / CDM-4/11

MARANTZ CD75 Mk II

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-1 Mk II

MARANTZ CD-80

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

MARANTZ CD-84

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-1

MARANTZ CD-85

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

MARANTZ CD-94

TDA1541A

CDM-1

MARANTZ CD94 Mk II

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1

MARANTZ CD-95

2 x TDA1541A-S1 + 2 x SAA7220P/B

CDM-1

MARANTZ CD-99SE

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1

MARANTZ CD273

TDA1541

CDM-2

MARANTZ CD583

TDA1541A

CDM-4/19

MARANTZ CD650

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10 / CDM-4/25

MARANTZ CD873

TDA1541

CDM-2 / CDM-4/11

MARANTZ CD880J

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

MARANTZ CD883

TDA1541A

CDM-4/19

MARANTZ CC3000

TDA1545


MARANTZ CD1010

SM5872BS

CDM 12.1 (VAM 1201)

MARANTZ CD1020

SM5872BS

CDM 12.1 (VAM 1201)

MARANTZ CD4000

TDA1545 - SAA7378

CDM 12.1 (VAM 1201)

MARANTZ CD5000

TDA1549 - SAA7378

CDM 12.1 (VAM 1201)

MARANTZ CD5001

CS4392

KSS-213C

MARANTZ CD5001-OSE

CS4392

KSS-213C

MARANTZ CD5400

CS4392

KSS-213C

MARANTZ CD5400-OSE

CS4392

KSS-213C

MARANTZ CD6000

2 x SM5872 - SAA7378

CDM 12.1 (VAM 1201)

MARANTZ CD6000KI

2 x SM5872BS – SAA7372

CDM 12.1 (VAM 1201)

MARANTZ CD6000-OSE

2 x SM5872BS – SAA7372

VAM 1201

MARANTZ CD6002

CS4398

KSS-213C

MARANTZ CD7300

CS4396

VAM 1202

MARANTZ CDA-94

TDA1541A-S1 (Single Crown)

It’s a DAC

MARANTZ CDV780

TDA1541A-S1 (Single Crown)


MARANTZ PROJECT D-1

2 x TDA1541A-S2 (Double Crown)

It’s a DAC

MARANTZ SA-1

4 x DAC7 (TDA1547) – TDA1307

CDM-10

MARANTZ SA-7S1

2 x SM5866AS

SACDM-1

MARANTZ SA-11S1 / S2

SM5866AS

SACDM-1

MARANTZ SA-12S1

2 x CS4397

SACD

MARANTZ SA-13S1

CS4397-KS

SACD

MARANTZ SA-14

CS4397

SACD

MARANTZ SA-15S1

CS4397

SACD

MARANTZ SA-17S1

3 x CS4397

SACD

MARANTZ SA7001

CS4397

SACD

MARANTZ SA8001

CS4397

SACD

MARANTZ SA8260

3 x CS4397

SACD Sony KHM-230AAA

MARANTZ SA8400

CS4397

SACD HOP-1200R

MARK LEVINSON No 30

2 x UltraAnalog D20400 – SM5803AP

It’s a DAC

MARK LEVINSON No 30.5

2 x UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

MARK LEVINSON No 30.6

4 x PCM1704

It’s a DAC

MARK LEVINSON No 31

It’s a Transport

CDM-4 Ind Metallic

MARK LEVINSON No 31.5

It’s a Transport

CDM 12 Ind

MARK LEVINSON No 36

4 x PCM1702-K – PMD100 - CS8412-CP

It’s a DAC

MARK LEVINSON No 37

It’s a Transport

CDM 12 Ind

MARK LEVINSON No 39

4 x PCM1702 (PCM1704) – PMD100

CDM 12 Ind

MARK LEVINSON No 360S

4 x PCM1704

It’s a DAC

MARK LEVINSON No 390S

2 x AD1853

Philips CD-Pro (VAM 1252)

MBL 1521

It’s a Transport

CDM 12 Ind

MBL 1531

CS4396 – CS8414

Philips CD-Pro 2LF (VAM 1254)

MBL 1621

It’s a Transport

CDM 12 Pro

McCORMACK CD DRIVE

It’s a Transport

CDM-4/19

McCORMACK DAC-1

CS4328-KP – CS8412-CP

It’s a DAC

McCORMACK PRISM II

TDA1541A-R1 – SAA7220P/B

CDM-4/19

McCORMACK SST-1

It’s a Transport

CDM 12

MCINTOSH MCD201

CS4398

RAYMEDIA RMC RL-S880

MCINTOSH MCD751

It’s a Transport

VRDS CMK-3 – KSS-151A

MCINTOSH MCD1000

It’s a Transport

Sanyo SF-91 / SF-P101N

MCINTOSH MCD7000

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-1

MCINTOSH MCD7005

TDA1541A

CDM-1

MCINTOSH MCD7007

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

MCINTOSH MCD7008

2 x PCM1700P – SM5840CP

KSS-150A / KSS-210A

MCINTOSH MCD7009

2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840AP

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

MCINTOSH MDA4000

2 x PCM1702 – SM5845AF

It’s a DAC

MERACUS IMAGO

It’s a Transport

CDM-9 / CDM-9 Pro

MERACUS TANTO

CS4329


MERIDIAN MCD

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-1

MERIDIAN MCD-Pro

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-1

MERIDIAN 200

It’s a Transport

CDM-4

MERIDIAN 203

2 x SAA7321

It’s a DAC

MERIDIAN 203 Mk II

TDA1547 (DAC7)

It’s a DAC

MERIDIAN 206

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-4/21

MERIDIAN 206B

TDA1547 (DAC7)

CDM-4/19

MERIDIAN 206 BS

2 x SAA7321 – SAA7350

CDM-4/19

MERIDIAN 206 DS

CS4328

CDM-4/19

MERIDIAN 207 (14 Bit)

2 x TDA1540P

CDM-2/10 / CDM-2/29

MERIDIAN 207 (16 Bit)

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-4

MERIDIAN 208

2 x SAA7321

CDM-4

MERIDIAN 500

It’s a Transport

CDM-4 / CDM 12

MERIDIAN 506

CS4328-KS - SAA7310

CDM-4 / CDM 12.4

MERIDIAN 506.20

CS4329-KS - SAA7310

CDM 12.4

MERIDIAN 506.24

CS4390

CDM 12.4

MERIDIAN 507

CS4390

Philips

MERIDIAN 507.24

AD1852JRC

Philips VAL 1250

MERIDIAN 508.20

CS4329 - SAA7310

CDM 12.5 / VAM 1205

MERIDIAN 508.24

CS4390

CDM 12.5 / VAM 1205

MERIDIAN 588

CS4391

VAE 1250 / DSL-710A

MERIDIAN G06

AD1852

DVD-ROM DVS DSL-710A

MERIDIAN G07

AD1852

DVD-ROM DVS DSL-710A

MERIDIAN G08

AD1852

DVD-ROM DVS DSL-710A

METAXAS MASDAC

UltraAnalog D20400

It’s a DAC

METAXAS MAS PHOS

It’s a Transport

CDM-9

MHZS CD66

PCM1742

KSS-213Q

MHZS CD88

PCM1742

KSS-213Q

MICRO CD-M1

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

MICRO CD-M2

TDA1541

CDM-1

MICRO CD-M100

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1

MICROMEGA ARIA

AD1853 – CS8421

VAM 1202

MICROMEGA CD

AD1852

VAM 1202

MICROMEGA CD (2006)

AD1853

KSS-213Q

MICROMEGA CD-SE

AD1853

KSS-213Q

MICROMEGA CD-10

AD1853

Sony KHM-313

MICROMEGA CD-20

AD1853

Sony KHM-313

MICROMEGA CD-30

AD1853 – CS8421

Sony KHM-313

MICROMEGA CD132

AD1853

VAM 1202

MICROMEGA CD132-SE

AD1853

KSS-213Q

MICROMEGA CD F1 Digital

It’s a Transport

CDM-1 Mk II

MICROMEGA CLASSIC SOLO

TDA1547

CDM 12 Ind

MICROMEGA DATA

It’s a Transport

CDM 12

MICROMEGA DIALOG

TDA1547

It’s a DAC

MICROMEGA DRIVE 1

It’s a Transport

CDM 12.4

MICROMEGA DRIVE 2

It’s a Transport

CDM 12.10

MICROMEGA DUO.CD.

It’s a Transport

CDM-9 Pro

MICROMEGA LEADER

SAA7321GP

CDM-4/19

MICROMEGA LOGIC

SAA7321

CDM

MICROMEGA MICRODAC

SAA7321GP – YM3623B

It’s a DAC

MICROMEGA MICRODRIVE

It’s a Transport

CDM-9

MICROMEGA MINIUM

TDA1549

CDM 12.2

MICROMEGA PREMIUM18

CS4327

KSS-213C

MICROMEGA STAGE1

1 x TDA1305T

CDM 12.4

MICROMEGA STAGE2

SAA7321GP

CDM 12.4

MICROMEGA STAGE3

2 x TDA1305T

CDM 12.4 / VAM 1202

MICROMEGA STAGE4

1 x TDA1305

CDM 12.4 / CDM 12.1

MICROMEGA STAGE5

2 x TDA1305T

CDM 12.4

MICROMEGA STAGE6

2 x TDA1305T

CDM 12.4

MISSION-Cyrus CD 6S

PCM1738

CDM 12

MISSION-Cyrus CD 7

PCM1716

CDM 12.1

MISSION-Cyrus CD 8x

2 x PCM1738

Philips

MISSION-Cyrus DAC5

TDA1547

It’s a DAC

MISSION-Cyrus Dacmaster

2 x AD1862N - SM5813APT - CS8412-CP

It’s a DAC

MISSION-Cyrus dAD1

TDA1311

CDM 12.4

MISSION-Cyrus dAD1.5

TDA1311

CDM 12.1

MISSION-Cyrus dAD3

TDA1305

CDM 12.4

MISSION-Cyrus dAD3Q

AD1861

CDM 12.4

MISSION-Cyrus dAD7

AD1861

CDM-9

MISSION DAD7000

2 x TDA1540

CDM-1

MISSION PCM II

TDA1541A

CDM-4/11

MISSION PCM4000

TDA1541-S1

CDM-2/10

MISSION PCM7000

TDA1541-S1

CDM-2/10

MITSUBISHI DP-101

INTECH A3036 (16 Bit)

Toshiba OPH-31

MITSUBISHI DP-103

CX20017

MLP-1D

MITSUBISHI DP-109

PCM56P


MITSUBISHI M-C5100

2 x PCM56P – YM3414

Sankyo SPM1001 – MLP-10-E2

MONARCHY AUDIO MODEL 18B

2 x AD1860N – YM3434

It’s a DAC

MONARCHY AUDIO MODEL 22B

2 x PCM63P-K – SM5813APT

It’s a DAC

MONARCHY AUDIO MODEL 22C

4 x PCM63P-K – DF1704

It’s a DAC

MONARCHY AUDIO MODEL 24

2 x PCM63P-K – DF1704

It’s a DAC

MONARCHY AUDIO MODEL 33

2 x PCM63P-K – SM5813APT

It’s a DAC

MONRIO MJ PLAYER

CS4397

CD-ROM

MONRIO NAS-DAC

CS4397

VAM 1210

MONRIO TOP-LOADER

CS4390-KP

Philips CD-Pro (VAM 1252)

MONRIO TOP-LOADER 2

CS4390-KP

Philips CD-Pro 2M (VAM 1254)

MUSE MODEL TWO

2 x PCM63P-K – DF1700 – CS8412

It’s a DAC

MUSE MODEL TWO PLUS

2 x PCM63P – PMD100 – CS8412

It’s a DAC

MUSE MODEL FIVE

It’s a Transport

CDM 12.4

MUSEATEX BIDAT

TDA1547 – SAA7350GP

It’s a DAC

MUSEATEX IDAT44

2 x TDA1549T – SAA7274P

It’s a DAC

MUSEATEX MELIOR BITSTREAM

SAA7350GP – YM3434 – YM3623B

It’s a DAC

MUSEATEX MELIOR CD-D

It’s a Transport

CDM-1 Mk II

MUSIC HALL CD-25

PCM1732

CDM 12.10

MUSIC HALL CD25.2

PCM1738

VAM 1202

MUSICAL FIDELITY A2

YDC103


MUSICAL FIDELITY A3 DAC

PCM1738E – CS8420

It’s a DAC

MUSICAL FIDELITY A3.2

PCM1738E

KSS-240A

MUSICAL FIDELITY A3.5

PCM1738

Philips CDM 12

MUSICAL FIDELITY C2

YDC103


MUSICAL FIDELITY CD1

SAA7323GP – SAA7220P/B

CDM-4/19

MUSICAL FIDELITY CDT

LC7881 – LC7860

Sanyo SF-90

MUSICAL FIDELITY DIGILOG

TDA1541A

It’s a DAC

MUSICAL FIDELITY E60

YDC103

Sanyo SF-91

MUSICAL FIDELITY E601

YDC103

Sanyo SF-91

MUSICAL FIDELITY E624

PCM1716


MUSICAL FIDELITY FCD

SAA7350

KSS-210A

MUSICAL FIDELITY Nu-Vista 3D

PCM1738

Sony

MUSICAL FIDELITY Tri-Vista

PCM1738


MUSICAL FIDELITY Tri-Vista 21

PCM1792

It’s a DAC

MUSICAL FIDELITY X-24K

PCM1716

It’s a DAC

MUSICAL FIDELITY X-RAY

PCM1716

KSS-240A

MUSICAL FIDELITY X-RAY V3

PCM1732

Philips

MYRYAD T-10

CS4327

Sony KSS-213B

MYRYAD T-20

CS4327

Sony KSS-213B

MYRYAD MC100

CXD2565

CDM 14 - Sony

MYRYAD MCD600

CS4396


MYRYAD MXC6000

2 x CS4396

Sony

MYRYAD Z110

CS4391

KSS-213B

MYTEK DIGITAL STEREO96 DAC

AK4395 / AK4396VF

It’s a DAC

Top

NAD 501

SAA7323GP

CDM-4/19

NAD 502

MN6474AM – CXD1167Q

KSS-210A

NAD 510

SAA7350

CDM 12.1 / KSS-210A

NAD 512

MN6474 – CXD1167Q

KSS-150A / KSS-210A

NAD 514

MN6474 – CXD1167Q

KSS-210A / KSS-212A

NAD 520

PCM1710U

Sanyo

NAD 522

PCM1710U

Sanyo SF-P101

NAD 523

SM5874

KSS-210

NAD 524

PCM1716E

Sanyo SF-P

NAD 5000

MN6471M – YM3412B – CXD1167Q

KSS-210A

NAD 5100

PCM56P – YM3404

MLP-10

NAD 5200

Toshiba T1587

Toshiba OPH-32

NAD 5220

TD6720N

Toshiba TOPH7830 / TOPH7833

NAD 5240

TD6720N

Toshiba TOPH7830 / TOPH7833

NAD 5255

TD6705AP

Toshiba OPH-32

NAD 5320

LC7881 – YM3404B

TAOHS-JP1

NAD 5325

LC7881 – YM3404B

TAOHS-JP1

NAD 5330

TD6709N

OPH-21 / KSS-121A

NAD 5340

2 x PCM56P-J – YM3414

DLBA

NAD 5420

MN6471M

KSS-210A

NAD 5425

MN6471M

KSS-210A

NAD C520

PCM1710U

Sanyo SF-P101

NAD C521

PCM1710U

Sanyo SF-P101

NAD C521BEE

PCM1710U

KSS-213C / KSS-213CL

NAD C525BEE

PCM1710U

KSS-213C / KSS-213CL

NAD C541

PCM1732U

Sanyo SF-P101N

NAD C542

PCM1732U

KSS-213C

NAD S500

CS4390

CDM 12.4

NAGRA DAC

AD1853

It’s a DAC

NAIM AUDIO CD1

TDA1541

CDM-2

NAIM AUDIO CD2

TDA1541A-S1

CDM-9

NAIM AUDIO CD3

TDA1541A-S1 (Single / Double Crown)

CDM-9

NAIM AUDIO CD3.5

TDA1305

CDM 12.5 / VAM 1205

NAIM AUDIO CD5

TDA1305

CDM 12.5 / VAM 1205

NAIM AUDIO CD5i

Philips UDA1330ATS

VAM 1202/12

NAIM AUDIO CD5X

PCM1704

VAM 1201

NAIM AUDIO CD555

PCM1704 – PMD200

CDM 12 Pro

NAIM AUDIO CDI

TDA1541A-S1 (Single / Double Crown)

CDM-4/27 / CDM-9 Pro

NAIM AUDIO CDS 1

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-4/25

NAIM AUDIO CDS II

2 x PCM1702-K

VAM 1205

NAIM AUDIO CDS 3

2 x PCM1704-K

VAM 1250

NAIM AUDIO CDX

2 x PCM1702-K + PMD100

CDM 12.5 / VAM 1205

NAIM AUDIO CDX2

PCM1704


NAKAMICHI 1000mb/i

2 x PCM1700P-N – SM5813APT


NAKAMICHI 1000p

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

It’s a DAC

NAKAMICHI CD PLAYER 1

2 x PCM1700P-N – SM5813APT

KSS-150A / KSS-210A

NAKAMICHI CD PLAYER 2

2 x PCM1700P – SM5840CP

KSS-150A / KSS-210A

NAKAMICHI CD PLAYER 3

1 x PCM1700P – SM5840CP

KSS-210A

NAKAMICHI CD PLAYER 4

AD1864N – SM5840BP

KSS-150A / KSS-210A

NAKAMICHI CDC-3A

TDA1541A – CXD1088

Pioneer PWY1009 / PWY1010

NAKAMICHI CDC-4A

TDA1541A-S1

Pioneer PWY1009 / PWY1010

NAKAMICHI CDP-2 A/E

TDA1541A – CXD1088

KSS-152A

NAKAMICHI DA-101p

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

It’s a DAC

NAKAMICHI DA-111p

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

It’s a DAC

NAKAMICHI DAC-41

2 x PCM1702 – SM5841CP – YM3623B

It’s a DAC

NAKAMICHI DAC-100

4 x PCM1700P-N

It’s a DAC

NAKAMICHI DAC-101

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

It’s a DAC

NAKAMICHI DRAGON CD/DAC

4 x PCM1704U-J – DF1704E

Sanyo SF-91

NAKAMICHI MB-1

2 x PCM1700P-N – SM5813APT

KSS-150A / KSS-210A

NAKAMICHI MB-1S

2 x PCM1700P – SM5841CP

Sanyo SF-91

NAKAMICHI MB-2

2 x PCM1700P – SM5840CP

KSS-150A / KSS-210A

NAKAMICHI MB-2S

AD1868 – SM5841CP

Sanyo SF-91

NAKAMICHI MB-3

1 x PCM1700P – SM5840CP

KSS-210A

NAKAMICHI MB-3S

AD1868 – SM5841CP

Sanyo SF-91

NAKAMICHI MB-4

LC78840


NAKAMICHI MB-4S

TDA1311A – LC78840M

Sanyo SF-91

NAKAMICHI MB-5

LC78840


NAKAMICHI OMS-1

PCM56

KSS-150A

NAKAMICHI OMS-2

1 x PCM54HP


NAKAMICHI OMS-3

1 x PCM54HP-J – YM2601F-K

KSS-121A / KSS-123A

NAKAMICHI OMS-4

2 x PCM54HP-J

KSS-123A

NAKAMICHI OMS-5

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030020 / CA80255A

NAKAMICHI OMS-5 II

PCM54HP – SM5804B

KSS-123A

NAKAMICHI OMS-7

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030020 / CA80255A

NAKAMICHI OMS-7 II

2 x PCM54HP-K – SM5804B

KSS-123A

NAKAMICHI OMS-20

TDA1541A – CXD1088

KSS-152A

NAKAMICHI OMS-30

1 x PCM54HP-J – YM2601F-K

KSS-121A / KSS-123A

NAKAMICHI OMS-50

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030020 / CA80255A

NAKAMICHI OMS-50 II

PCM54HP – SM5804B

KSS-123A

NAKAMICHI OMS-70

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030020 / CA80255A

NAKAMICHI OMS-70 II

2 x PCM54HP-K – SM5804B

KSS-123A

NEC CD-10

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

KSS-150A

NEC CD-410

PCM54HP

KSS-152A

NEC CD-430

PCM54HP

KSS-150A

NEC CD-509

PCM53JP-V

KSS-121 / KSS-123

NEC CD-600

NEC µPC655CA + NEC µPD6352CA

KSS-123A

NEC CD-607E

PCM53JP-V – YM2201F

KSS-121 / KSS-123

NEC CD-609

PCM53JP-V

KSS-121 / KSS-123

NEC CD-610

PCM54HP – µPD6350

KSS-123A

NEC CD-620

TDA1541

KSS-150A

NEC CD-705

PCM53JP-V

NEC 79710002 (Toshiba OPH-32)

NEC CD-710

PCM56P-J

KSS-123A

NEC CD-720

TDA1541

KSS-150A

NEC CD-730

2 x TDA1541A

KSS-150A

NEC CD-803

PCM51JG-V + 4 x NEC µPD7720

NEC (Same as Toshiba OPH-31)

NEC CD-810

2 x PCM56P-J + NEC µPD6352ACA

KSS-123A

NEC CD-816

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

KSS-150A

NEC CD-830DS

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

Toshiba TOPH7830 / TOPH7833

NEC CD-903

4 x PCM56P-K + NEC µPD6352ACA

KSS-123A

NESCO HCD-50

CX20152 – CX23035

KSS-121A / KSS-123A

NIKKO NCD 100

TD6705AP

Toshiba OPH-32

NORDMENDE SYSTEM 2000

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

NORDMENDE SYSTEM 2003

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

NORH CD-1

PCM1728

CDM 12

NORTH STAR EXTREMO DAC

2 x PCM1792 – SM5849BF

It’s a DAC

NORTH STAR MODEL 192 DAC

CS4396-KS – SM5849AF – CS8420-CS

It’s a DAC

NORTH STAR M192 TRANSPORT

It’s a Transport – CS8420 – SM5849BF

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

Top

OMNITRONIC CDP-450

2 x PCM1725

2 x KSS-213

ONIX CD-2

PCM1738

CDM 12

ONIX CD-5

PCM1732U

CDM 12.1

ONIX XCD-99

PCM1732U

CDM 12

ONKYO C-1E Integra

2 x TDA1547 (DAC7) – SM5843AP


ONKYO C-1VL

1 x Wolfson WM8740

Sony KSS-213

ONKYO C-1VL-S

2 x Wolfson WM8740


ONKYO C-500X Integra

CX20152 – CX23034


ONKYO C-501XD

2 x PCM56P – YM3414

KSS-212

ONKYO C-700 Integra

CX20152 – CX23034

KSS-121A / KSS-123A

ONKYO C-701A

CXD2589Q

KSS-213C

ONKYO C-701XD Integra

ONKYO 8D-3170-1 (2 x TC9219F)

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO C-701XG Integra

2 x PCM58P – SM5813AP

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO C-711

SM5872CN

KSS-240A

ONKYO C-725 Integra

2 x SM5864AP – SM5843AP

Sanyo SF-P100-S

ONKYO C-733-S

CS4396

KSS-213C

ONKYO C-901FX Integra

2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO C-901XD Integra

2 x PCM58P (ONKYO 8S-3380-1)

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO C-2001 Integra

2 x OptoConverter 18Bit (PCM58P)

Sony BU-1E

ONKYO DX-5

CX890 / CX20017

Same as Toshiba OPH-31

ONKYO DX-100

1 x TD6705AP

Toshiba OPH-32

ONKYO DX-150

1 x PCM53JP – YM2201

TAOHS-MR

ONKYO DX-200 Integra

1 x CX20152 – CX23034

KSS-123A

ONKYO DX-220

1 x PCM56P – YM3815

KSS-123A

ONKYO DX-300 Integra

1 x CX20017

Toshiba OPH-32 (TAOHS-L)

ONKYO DX-330

1 x PCM56P – YM3815

KSS-123A

ONKYO DX-530 Integra

1 x PCM56P – CXD1135Q

KSS-152A

ONKYO DX-700

1 x MN6472

KSS-210A

ONKYO DX-701

1 x TC9237BN

KSS-210A

ONKYO DX-702

1 x MN6472

KSS-210A

ONKYO DX-703

1 x SM5861AP – YM3433

KSS-210A

ONKYO DX-704

MN6472


ONKYO DX-705

1 x SM5861AP – YM3433

KSS-210A

ONKYO DX-706 Integra

2 x SM5861AP – SM5813AP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-708 Integra

2 x SM5861AP – SM5813AP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-788F Integra

2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5843AP

NEC SPU3013 - Magnetic

ONKYO DX-1400

2 x PCM61P – YM3433

KSS-150A

ONKYO DX-1500

1 x PCM56P-L – CXD1130Q

KSS-152A

ONKYO DX-1700

2 x PCM56P-L – SM5817AP

KSS-152A

ONKYO DX-1800

2 x AD1860N – YM3433

KSS-150A

ONKYO DX-2500

1 x PCM56P-L – CXD1135Q

KSS-152A

ONKYO DX-2800

1 x SM5860BF – YM3433 – SM5827CP

KSS-210A

ONKYO DX-3500

2 x PCM56P-L – YM3414

Toshiba TOPH7833-A

ONKYO DX-3700

2 x AD1860N-J – SM5813AP

KSS-150A

ONKYO DX-3800 Integra

2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-5500 Integra

ONKYO 8D-3170-1 (2 x TC9219F)

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO DX-5700 Integra

2 x PCM58P-X – SM5813AP

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO DX-6430

YM3020

9110982

ONKYO DX-6470

PCM56

KSS-152A

ONKYO DX-6520

1 x PCM56P

KSS-152A

ONKYO DX-6530

1 x PCM56P

KSS-152A

ONKYO DX-6540

PCM56P

KSS-152A

ONKYO DX-6550 Integra

ONKYO 8D-3170-1 (2 x TC9219F)

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO DX-6570 Integra

2 x PCM58P (ONKYO 8S-3380-1)

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO DX-6620

LC7881

KSS-210A

ONKYO DX-6640

2 x PCM56P – SM5817AP

KSS-152A

ONKYO DX-6650

2 x AD1860N-J – SM5813AP

KSS-150A

ONKYO DX-6660 Integra

2 x PCM58P – SM5813AP

DLBA2Z001A

ONKYO DX-6700

2 x PCM61P – YM3433

KSS-150A

ONKYO DX-6720

2 x AD1860


ONKYO DX-6750 Integra

2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-6770 Integra

2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-6800 Integra

2 x SM5860BF - SM5813AP - SM5827CP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-6850 Integra

2 x SM5861AP – SM5813AP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-6870 Integra

2 x SM5861AP – SM5813AP

NEC SPU3011 - Magnetic

ONKYO DX-6890 Integra

2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5843AP

NEC SPU3013 - Magnetic

ONKYO DX-6920

1 x SM5861AP - YM3433

KSS-210A

ONKYO DX-6930

1 x SM5861AP - YM3433

KSS-210A

ONKYO DX-6990 Grand Integra

2 x OptoConverter 18Bit (PCM58P)

Sony BU-1E

ONKYO DX-7011

1 x TC9237

KSS-210A

ONKYO DX-7110

1 x SM5872CN

KSS-240A

ONKYO DX-7111

1 x SM5874AM

KSS-213C

ONKYO DX-7210

1 x SM5872CN

KSS-240A

ONKYO DX-7211

1 x SM5874AM

KSS-213C

ONKYO DX-7222

1 x TC9268BP

KSS-213C

ONKYO DX-7310

1 x SM5872CN

KSS-240A

ONKYO DX-7333

1 x TC9268P

KSS-213C

ONKYO DX-7355

1 x WM8716 WolfSon

KSS-213C

ONKYO DX-7500 Integra

2 x (ONKYO 8S-3380-1) – YM3414

DLBA2Z001A - Magnetic

ONKYO DX-7510

1 x SM5861AP – SM5843AP

KSS-240A

ONKYO DX-7511

1 x SM5872CN

KSS-213C

ONKYO DX-7555

1 x WM8740 WolfSon

KSS-213C / KSS-213CL

ONKYO DX-7711 Integra

2 x SM5864AP – SM5843AP

Sanyo SF-P100-S (13 pin)

ONKYO DX-7911 Integra

2 x SM5864AP – SM5843AP

Sanyo SF-P100-S (13 pin)

ONKYO DX-F33

PCM56P-L

KSS-152A

ONKYO DX-G10 Grand Integra

2 x OptoConverter 18Bit (PCM58P)

Sony BU-1E

ONKYO DX-M505

1 x SM5861AP – YM3433

Pioneer PWY1009 / PWY1010

ORACLE CD 1000/1500

CS4390

CDM 12.4 Pro

ORACLE CD DRIVE

It’s a Transport

Philips CD-Pro (VAM 1252)

ORELLE CD100

TDA1541

CDM-4

ORELLE CD100SE

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-4

Original Electronics CD-2008

PCM1732

VAM 1202

Original Electronics CD-2008F

PCM1792

VAM 12

Original Electronics CD-2008Mk-II

PCM1792 + PCM1732

VAM 12

Original Electronics CD-A6s

CS4390

VAM 1202

Original Electronics CD-A8s

PCM1732

VAM 1202

Original Electronics CD-A8T

PCM1732 – SAA7327

VAM 12

Original Electronics CD-A9 II

PCM1792

KSS-213

Original Electronics CD-A9.3

PCM1792

VAM 12

Original Electronics CD-A9.8

PCM1732

VAM 1202

ORPHEUS Orpheus ONE

AD1853

It’s a DAC

ORPHEUS Orpheus Zero D

It’s a Transport

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

ORPHEUS Orpheus Zero P

WM8740 WolfSon

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

OTTO DAD-03

CX20017 / PCM51JG-V

4 180T00271 (Toshiba OPH-31)

Top

PANASONIC SL-D70

It’s a Transport

SOAD70A

PANASONIC SL-D6000

PCM55HP

SOALP1200 KM3

PANASONIC SL-PJ324

µPD6276 – SM5807 – MN6625

SOAD70A

PANASONIC SL-PJ325

µPD6376 – SM5807ES

CDM-4/19

PARASOUND CD M839

PCM56


PARASOUND C/DP-1000

PCM67U

CEC-Sanyo SF-P1

PARASOUND C/DC-1500

PCM67P


PARASOUND C/BD-2000

It’s a Transport

CEC-Sanyo SF-P1

PARASOUND C/DP-2000

2 x PCM1702 – PMD100

C.E.C.

PARASOUND D/AC-800

PCM67P-J – SM5813AP – YM3623B

It’s a DAC

PARASOUND D/AC-1000

2 x PCM63P-J - SM5813AP - CS8412-CP

It’s a DAC

PARASOUND D/AC-1100 HD

2 x PCM63P-J – PMD100 - CS8412-CP

It’s a DAC

PARASOUND D/AC-1500

4 x PCM63P-K - SM5813AP - CS8412-CP

It’s a DAC

PARASOUND D/AC-1600 HD

4 x PCM63P-K – PMD100 - CS8412-CP

It’s a DAC

PARASOUND D/AC-2000

UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

PASS LABS DIGITAL 1

4 x PCM63P-K - SM5813AP - CS8412-CP

It’s a DAC

PATHE MARCONI PM/LA10

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

PATHE MARCONI PM/LA20

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

PATHOS ENDORPHIN

CS4396

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

PATHOS InTransfer

PCM63P-K

It’s a DAC

PHASE LINEAR Model 9500

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

PHASE TECH CT1

It’s a Transport

JVC EXU-901A – OPTIMA-4

PHILIPS AK 601

TDA1543A – M50423FP

CDM-4/19

PHILIPS AK 603

TDA1543A – M50423FP

CDM-4/19

PHILIPS AK 630

SAA7341GP

CDM-4/19

PHILIPS AK 640

SAA7341GP

CDM-4/19

PHILIPS CD10

Sony CX20133 – CX23035

CDM-2-P

PHILIPS CD-60

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19 Composite

PHILIPS CD-80

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

PHILIPS CD-85

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

PHILIPS CD100

2 x TDA1540D – M4551 (SAA7030)

CDM-0

PHILIPS CD101

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-1

PHILIPS CD104

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

PHILIPS CD115

TDA1543

CDM-4/19

PHILIPS CD130

TDA1543

CDM-4/19

PHILIPS CD140

TDA1543

CDM-4/19

PHILIPS CD150

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10

PHILIPS CD151

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10

PHILIPS CD160

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10

PHILIPS CD162

SAA7341GP

CDM-4/19

PHILIPS CD163

TDA1545A – SAA7345GP

CDM 12.1/05

PHILIPS CD165

TDA1545A – SAA7345GP

CDM 12.1/05

PHILIPS CD200

2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551)

CDM-0

PHILIPS CD202

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

PHILIPS CD204

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

PHILIPS CD207

TDA1541 – SAA7220P/A – TDA1542

CDM-2-P

PHILIPS CD210

TDA1543 – SAA7220

CDM-4/19

PHILIPS CD230

TDA1543A – M50423FP

CDM-4/19

PHILIPS CD300

2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551)

CDM-0

PHILIPS CD303

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

PHILIPS CD304

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

PHILIPS CD304 Mk II

TDA1541 – SAA7220P/A – SAA7210P

CDM-1

PHILIPS CD350

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2 / CDM-2/10

PHILIPS CD351

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

PHILIPS CD360

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10 / CDM-2/29

PHILIPS CD371

TDA1541

CDM-2/29 / CDM-4/11

PHILIPS CD372

TDA1541

CDM-2

PHILIPS CD373

TDA1541

CDM-2 / CDM-4/11

PHILIPS CD380

TDA1543

CDM-4/19

PHILIPS CD450

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

PHILIPS CD460

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10 / CDM-4/25

PHILIPS CD465

TDA1541


PHILIPS CD470

TDA1541

CDM-2 / CDM-4/11

PHILIPS CD471

TDA1541

CDM-2 / CDM-4/11

PHILIPS CD472

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-4/11

PHILIPS CD473

TDA1541

CDM-2 / CDM-4/11

PHILIPS CD480

TDA1541 / TDA1543 – SAA7220

CDM-4/19

PHILIPS CD482

TDA1543 – SAA7220P/A

CDM-4/19

PHILIPS CD500

TDA1543

CDM-4/19

PHILIPS CD502

TDA1543

CDM-4/19

PHILIPS CD560

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10 / CDM-4/25

PHILIPS CD580

TDA1541


PHILIPS CD581

TDA1541

CDM-4/19

PHILIPS CD582

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

PHILIPS CD584

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

PHILIPS CD586

TDA1541A

CDM-4/20

PHILIPS CD600

TDA1543 – SAA7220

CDM-4/19

PHILIPS CD604

TDA1543 – M50423FP

CDM-4/19

PHILIPS CD605

SAA7321GP

CDM-4/19

PHILIPS CD610

TDA1543 – SAA7220

CDM-4/19

PHILIPS CD614

TDA1543 – M50423FP

CDM-4/19

PHILIPS CD615

SAA7321GP

CDM-4/19

PHILIPS CD618

SAA7323

CDM-4/19

PHILIPS CD620

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

PHILIPS CD624

SAA7321GP

CDM-4/19

PHILIPS CD630

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

PHILIPS CD634

SAA7321

CDM-4/19

PHILIPS CD640

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

PHILIPS CD650

TDA1541 – SAA7220P/A – SAA7210P

CDM-2/10 / CDM-4/25

PHILIPS CD660

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2 / CDM-4/11

PHILIPS CD670

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/10 / CDM-4/11

PHILIPS CD680

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-2/10 / CDM-4/11

PHILIPS CD690

SAA7341

CDM 12.1

PHILIPS CD692

SAA7341GP

CDM 12

PHILIPS CD710

TDA1545A – SAA7345GP

CDM 12.1

PHILIPS CD713

TDA1545A

VAM 1202

PHILIPS CD720

TDA1545A – SAA7345GP

CDM 12.1

PHILIPS CD721

TDA1545A – SAA7345GP

CDM 12

PHILIPS CD722

TDA1545A

VAM 1201

PHILIPS CD723

TDA1545 – SAA7378

VAM 1201

PHILIPS CD732

SAA7341

CDM 12.1

PHILIPS CD740

TDA1549T – SAA7345GP

CDM 12.1

PHILIPS CD750

SAA7350 – SM5840AS – SAA7345

CDM 12.1

PHILIPS CD751

TDA1549T – SAA7345

CDM 12.1/05

PHILIPS CD753

TDA1549 – SAA7378

CDM 12.1 / VAM 1201

PHILIPS CD771

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2 / CDM-4/11

PHILIPS CD780

TDA1541A – SAA7220

CDM-4/19

PHILIPS CD782

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2 / CDM-4

PHILIPS CD820

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19 Composite

PHILIPS CD824

SAA7321GP

CDM-4/19

PHILIPS CD830

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19 Composite

PHILIPS CD834

SAA7321GP

CDM-4/19

PHILIPS CD840

2 x SAA7321GP – SAA7220P/B

CDM-4/19

PHILIPS CD850

2 x SAA7321GP – SAA7220P/B

CDM-4/19

PHILIPS CD850 Mk II

SAA7350GP – SAA7322

CDM-4/19

PHILIPS CD880

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

PHILIPS CD910

SAA7341GP

CDM 12.1/05

PHILIPS CD911

SAA7341GP

CDM 12.1/05

PHILIPS CD920

SAA7341GP

CDM 12.1/05

PHILIPS CD930

SAA7350

CDM-9/44

PHILIPS CD931

SAA7350

CDM-9/65

PHILIPS CD940

SAA7350GP – SM5840AS

CDM-9/44

PHILIPS CD950

TDA1547 – SAA7350

CDM-9/44

PHILIPS CD951

TDA1547 – SAA7350 – SAA7310

CDM-9/65

PHILIPS CD960

TDA1541 – SAA7220P/A – SAA7210P

CDM-1

PHILIPS CDC486

TDA1543

CDM-4/20

PHILIPS CDC745

SAA7341GP

CDM 12.1/05

PHILIPS CDC875

TDA1541A

CDM-4/19

PHILIPS CDD461

TDA1543

CDM-4/19

PHILIPS CDD882

It’s a Transport – SAA7210P

CDM-1 Mk II

PHILIPS CDI-470

TDA1305T

CDM 12

PHILIPS CDI-910

SAA7321GP

CDM-9

PHILIPS CDR950

AD1855


PHILIPS CDV496

TDA1541A – SAA7220P/B – TDA1542

CDM-10

PHILIPS DAC960

1 x TDA1541A

It’s a DAC

PHILIPS LHH100M

1 x TDA1547 – SM5840

CDM-9

PHILIPS LHH200R

1 x TDA1547 (DAC7)

CDM-9

PHILIPS LHH300

2 x SAA7321GP – SAA7220P/B

CDM-4/36 Metallic

PHILIPS LHH300R

1 x TDA1547 (DAC7) – SAA7350

CDM-9

PHILIPS LHH500

2 x SAA7321GP – SAA7220P/B

CDM-4/36 Metallic

PHILIPS LHH500R

1 x TDA1547 - SAA7350AGP - SM5803AP

CDM-4/36 Metallic

PHILIPS LHH600

TDA1547 (DAC7)

CDM-4/36 Metallic

PHILIPS LHH700

2 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT

CDM-4/36 Metallic

PHILIPS LHH800R

1 x TDA1547 - SAA7350GP - SM5803APT

CDM-4/36 Metallic

PHILIPS LHH900R

1 x TDA1547 (DAC7)

CDM-4/36 Metallic

PHILIPS LHH1000

TDA1541A-S1 (Double Crown)

CDM-1

PHILIPS LHH2000

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-0 / CDM-1

PINK TRIANGLE CARDINAL

It’s a Transport

Sanyo SF-91

PINK TRIANGLE CORDINAL

2 x TDA1547

Sanyo SF-91

PINK TRIANGLE DACAPO

SAA7350 – DF1700

It’s a DAC

PINK TRIANGLE NUMERAL

TDA1305T


PINK TRIANGLE ORDINAL

2 x TDA1547

It’s a DAC

PIONEER CDX-M80

2 x PCM63P – SM5813AF

It’s a DAC

PIONEER CLD-77

1 x PCM56P


PIONEER CLD-95

2 x AD1862N-P

VWY1019

PIONEER CLD-99S

2 x PCM56P-J – SM5807EP

VWY1011

PIONEER CLD-1500

2 x AD1860N – PD0050


PIONEER CLD-1700

PD2026 – CXD2500


PIONEER CLD-1950

PD2026B


PIONEER CLD-3030

2 x PCM56P-J – SM5807EP


PIONEER CLD-3080

2 x AD1860N-K

VWY1019

PIONEER DV-717

PE8001A


PIONEER P-D1

PCM52JG-V

Same as Toshiba OPH-31

PIONEER PD-31

2 x PD2026A

PEA1030 / PWY1013 Stable Platter

PIONEER PD-52

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-54

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1179 / PEA1285 Stable Platter

PIONEER PD-59

PD2029A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-65

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER P-D70

CX20017

VWY-061 / VWY-063

PIONEER PD-71

2 x PCM58P-K – SM5803AP

PWY1006 - Magnetic

PIONEER PD-73

2 x PCM63P-K

PWY1011 - Magnetic

PIONEER PD-75

2 x PD2028A / B

PWY1004 - Magnetic Stable Platter

PIONEER PD-77

PD2028B

Stable Platter

PIONEER P-D90

CX20017

VWY-061 / VWY-063

PIONEER PD-91

2 x PCM65 – YM3414 + PDE023

PWY1004 - Magnetic

PIONEER PD-93

2 x PCM63P-K – SM5813AP

PWY1004 - Magnetic

PIONEER PD-95

2 x PD2028A / B

PWY1004 - Magnetic Stable Platter

PIONEER PD-101

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-102

PD2026A

PEA1179

PIONEER PD-103

PD2026B

PEA1179

PIONEER PD-104

PD2026B

PEA1291

PIONEER PD-106

CXD2519Q

PEA1335

PIONEER PD-117

CXD2519Q

PEA1335

PIONEER PD-201

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-202

PD2026A

PEA1179

PIONEER PD-203

PD2026B

PEA1179

PIONEER PD-204

PD2026B

PEA1291

PIONEER PD-206

CXD2519Q

PEA1335

PIONEER PD-217

CXD2519Q

PEA1335

PIONEER PD-306

PD2029A – CXD2519Q

PEA1335

PIONEER PD-515

2 x PCM56P-J – SM5807EP

PWY1010

PIONEER PD-717

2 x AD1860N-J – PD0036

PWY1011 - Magnetic

PIONEER PD-737

2 x PCM58P – SM5813AP

PWY1011 - Magnetic

PIONEER PD-2000

2 x PCM58P-K – SM5803AP

PWY1006 - Magnetic

PIONEER PD-3000

2 x PCM65

PWY1004 - Magnetic

PIONEER PD-4050

1 x PCM56P-L – CXD1130QZ

PWY1010

PIONEER PD-4100

LC7881 – PD0034

PWY1009 / PWY1010

PIONEER PD-4500

PCM1700P – SM5840BP

PEA1030

PIONEER PD-4550

PCM1700P-L – SM5840BP

PEA1030

PIONEER PD-5000

2 x PCM58P-K

PWY1004 - Magnetic

PIONEER PD-5010

CX20152 – CX23035

PWY-004

PIONEER PD-5030

CX20152 – CX23035

PWY-007

PIONEER PD-5050

1 x PCM56P – CXD1130QZ

PWY1010

PIONEER PD-5100

2 x PCM56P – PD0034

PWY1010

PIONEER PD-5300

PCM56P-L – SM5818AP

PWY1010

PIONEER PD-5500

PCM1700P

PEA1030

PIONEER PD-5700

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-6010

CX20152 – CX23035

PWY-004

PIONEER PD-6030

CX20152 – CX23035

PWY-007

PIONEER PD-6050

1 x PCM56P-J – CXD1135QZ

PWY1010

PIONEER PD-6070

1 x PCM56P-J – CXD1135QZ

PWY1010

PIONEER PD-6100

2 x PCM56P

PWY1010

PIONEER PD-6300

2 x PCM61P – PD0036

PWY1010

PIONEER PD-6500

PD7007 – SM5840AP

PEA1030

PIONEER PD-7010

CX20152

PWY-004

PIONEER PD-7030

CX20152 – CX23034

PWY-007

PIONEER PD-7050

2 x PCM56P-J – SM5807BP

PWY1010

PIONEER PD-7070

2 x PCM56P-J – SM5807EP

PWY1010

PIONEER PD-7100

2 x PCM56P-J – PD0036

PWY1011 - Magnetic

PIONEER PD-7300

2 x PCM58P – SM5813AP

PWY1011 - Magnetic

PIONEER PD-7500

PD7007 – SM5840AP

PEA1030

PIONEER PD-7700

1 x PD2026A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-8030

CX20152 – CX23034

PWY-004

PIONEER PD-8070

TDA1541

PWY1010

PIONEER PD-8500

2 x PCM63P-J – SM5813AP

PWY1011 - Magnetic

PIONEER PD-8700

2 x PD2026A

PEA1030 / PWY1013 Stable Platter

PIONEER PD-9010X

CX20152 – CX23034

PWY-004

PIONEER PD-9300

2 x PCM58P-K – SM5803AP

PWY1006 - Magnetic

PIONEER PD-9700

2 x PD2028A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-D6

2 x PCM1738


PIONEER PD-D9

2 x Wolfson WM8741

SACD

PIONEER PD-F705

PD2029A

PEA1179

PIONEER PD-HL5

PE8001 – PD0236AD – CXD2507AQ

PEA1335 Stable Platter

PIONEER PD-M6

CX20152

PWY-006

PIONEER PD-M53

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-M59

PD2029A

PEA1179

PIONEER PD-M60

CX20152

PWY-006

PIONEER PD-M70

CX20152

PWY-006

PIONEER PD-M90X

CX20152

PWY-006

PIONEER PD-M400

LC7881 – PD0034

PWY1009 / PWY1010

PIONEER PD-M407

PD2026B – CXD2519Q

PEA1335

PIONEER PD-M427

PD2026B – CXD2519Q

PEA1335

PIONEER PD-M500

LC7881 – PD0034

PWY1009 / PWY1010

PIONEER PD-M501

PD2026A

PEA1179

PIONEER PD-M640

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-M650

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-M700

2 x PCM56P-J – PD0036

PWY1009 / PWY1010

PIONEER PD-M701

PD2026A

PEA1179

PIONEER PD-M720

2 x PCM58P – SM5813AP

PWY1009 / PWY1010

PIONEER PD-M801

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-M900

2 x PCM56P-J – PD0036

PWY1009 / PWY1010

PIONEER PD-M901

PD2026A

PEA1030

PIONEER PD-M910

2 x PCM58P-K

PWY1009 / PWY1010

PIONEER PDR-04

AKM4321

Writer

PIONEER PDR-05

2 x PD2028B

Writer – Stable Platter

PIONEER PDR-09

2 x PD2028B

Writer – Stable Platter

PIONEER PDR-609

PCM1716

Writer

PIONEER PDR-W739

PCM1716

Writer

PIONEER PDR-W839

PCM1716

Writer

PIONEER PD-S06

2 x PCM1702-J – PD7009B – PD0236AD

PEA1343 Stable Platter

PIONEER PD-S501

PD2026A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-S502

PD2026B – CXD2500BQ

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S503

PD2029A – CXD2500BQ

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S504

PD2029A – CXD2500BQ

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S505

PD2029A – PD0236AD - CXD2507AQ

PEA1291 Stable Platter

PIONEER PD-S506

PD2029A – CXD2507

PEA1335 Stable Platter

PIONEER PD-S507

PE8001A – PD0236AM - CXD2507AQ

PEA1335 Stable Platter

PIONEER PD-S601

PD2026A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-S602

PD2029A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S603

PD2029A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S604

PD2029A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S605

PD2029A – PD0236AD - CXD2507AQ

PEA1291 Stable Platter

PIONEER PD-S701

PD2026A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-S702

PD2029A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S703

PD2029A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-S705

PD2029A – PD0236AD - CXD2507AQ

PEA1291 Stable Platter

PIONEER PD-S707

PE8001A – PD0236AD - CXD2507AQ

PEA1335 Stable Platter

PIONEER PD-S801

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-S802

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1179 / PEA1285 Stable Platter

PIONEER PD-S901

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-S904

2 x PD2028B – PD7009A

PEA1179 / PEA1285 Stable Platter

PIONEER PD-T01

PD2026B

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-T03

PD2026A

PEA1030 Stable Platter

PIONEER PD-T04

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-T05

2 x SAA7350GP – SM5840AP

PWY1004 - Magnetic Stable Platter

PIONEER PD-T06

2 x PD2028B

PWY1004 - Magnetic Stable Platter

PIONEER PD-T07

2 x PD2028B

PWY1004 - Magnetic Stable Platter

PIONEER PD-T09

2 x PD2028A / B

PWY1004 - Magnetic Stable Platter

PIONEER PD-UK3

PD2029A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-UK5

2 x PD2028B – PD0116A

PEA1179 Stable Platter

PIONEER PD-X88

CX20152 – CX23035

PWY-007

PIONEER PD-X303

CX20152 – CX23035

PWY-004

PIONEER PD-X505

CX20152 – CX23035

PWY-004

PIONEER PD-X520

CX20152 – CX23035

PWY-007

PIONEER P-DX700

TD6705AP

VWY-061 / VWY-063

PIONEER PD-X707

CX20152 – CX23035

PWY-004

PIONEER PD-X737

CX20152 – CX23035

PWY-007

PIONEER PD-Z71

LC7881 – CXD1135QZ

PWY1010

PIONEER PD-Z82

LC7881 – CXD1130Q

PWY1009 / PWY1010

PLINIUS CD-101

2 x PCM1704-J – DF1706E

CD-ROM ASUS CD-S520

PMG 8800 E

YM3020


PORTLAND DCD-110

CX20017

KSS-100A

PRIMARE CD21

2 x PCM1738 – DIR1703

DVD-ROM DVS DSL-710A

PRIMARE CD31

4 x PCM1704-K – DF1704

DVD-ROM DVS DSL-710A

PRIMARE CDI10

PCM1738

DVD-ROM DVS DSL-710A

PRIMARE D20

AKM4324

CDM 12.4

PRIMARE D20 Mk II

AKM4324

KSS-213C

PRIMARE D30.2

4 x PCM1702-K – NPC Filter

CDM 12.4

PRIMARE D30.2 Mk II

4 x PCM1704-K – DF1704

KSS-213B

PROCEED CDD

It’s a Transport

Philips CD-Pro (VAM 1252)

PROCEED CDP

2 x AD1864N-K – PMD100

CDM 12 Ind

PROCEED DAP

2 x AD1864N-K – PMD100 – CS8412-CP

It’s a DAC

PROCEED MRC100

2 x PCM58P

CDM-1 Mk II

PROCEED PCD

2 x PCM58P – SM5813AP

CDM-1 Mk II

PROCEED PCD2

2 x PCM58P – SM5813AP

CDM-1 Mk II

PROCEED PCD3

2 x PCM63P

CDM-1 Mk II

PROCEED PDP

2 x PCM58P – SM5813APT

It’s a DAC

PROCEED PDP2

2 x PCM58P – SM5813APT – YM3623B

It’s a DAC

PROCEED PDT

It’s a Transport

CDM-1 Mk II

PROSCO MCD-5000FR

YM3020 – YM3805

AT-D55

PROTON 830R

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

PROTON AC-300

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2 / CDM-4

PROTON AC-300 Mk II

TDA1541

CDM-2 / CDM-4

PROTON AC-423

LC78820


PROTON AC-424

TDA1311A


PROTON AC-620

TDA1541A

CDM-4/19 Composite

PS AUDIO CD-1

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

PS AUDIO DIGILINK II

PCM1702 + HDCD

It’s a DAC

PS AUDIO DIGITAL LINK TWO

2 x AD1860N-K – YM3434 – YM3623B

It’s a DAC

PS AUDIO DIGITAL LINK III

PCM1798 – CS8416

It’s a DAC

PS AUDIO LAMBDA

It’s a Transport

CDM-9 Pro

PS AUDIO LAMBDA 2

It’s a Transport

CDM-9 Pro

PS AUDIO REFERENCE LINK II

UA D20400A + 2 x AD1860N-K

It’s a DAC

PS AUDIO SUPERLINK

2 x AD1860N-K – YM3434 – YM3623B

It’s a DAC

PS AUDIO SUPERLINK TWO

2 x AD1860N-K - SM5813APT - YM3623B

It’s a DAC

PS AUDIO SUPERLINK THREE

2 x PCM63P – PMD100

It’s a DAC

PS AUDIO ULTRALINK

UltraAnalog D20400A – SM5803AP

It’s a DAC

PS AUDIO ULTRALINK TWO

UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

Top

QUAD 66

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4

QUAD 67

CS4328-KP – SAA7310GP

CDM-9/44

QUAD 77

CS4328

CDM 12.4

QUAD 99

CS4396

VAM 1250

QUAD 99 CDP-2

CS4396

Philips VAM

Top

RADFORD WS1

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II

RADIOLA CD1200

2 x TDA1540D – SAA7030 (M4551)

CDM-0

RADMOR 5450

TDA1543A

CDM-4/19

RAYSONIC CD128

PCM1732

KSS-213

RAYSONIC CD168

2 x PCM1792

VAM 1202

REALISTIC CD-1000

PCM53JP-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi HOP-M14

REGA APOLLO

Wolfson WM8740

Sanyo SF-P101N

REGA JUPITER 2000

2 x Wolfson WM8740

KSS-213C

REGA PLANET

PCM1710U

KSS-240A

REGA PLANET 2000

Wolfson WM8716

KSS-213B

REGA SATURN

2 x Wolfson WM8740

Sanyo SF-P101N

RESOLUTION AUDIO Opus 21

4 x PCM1704

DVD-ROM DVS DSL-710A

RESOLUTION AUDIO Quantum

UltraAnalog D20400A + HDCD

It’s a DAC

RESTEK EPOS

2 x PCM1704-K – PMD100

Philips CD-Pro (VAM 1252)

RESTEK RADIANT

1 x PCM56P-J – SM5807


REVOX B 126

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-1 / CDM-4/27

REVOX B 225

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-0 / CDM-1

REVOX B 226

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-1

REVOX B 226 Mk II / Signature

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-1

REVOX B 226 S / E

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1 Mk II / CDM-4/26

REVOX C 221

TDA1305T – SAA7350

CDM-4

REVOX E 426

TDA1547 (DAC7) – TDA1307

VAM 1205

REVOX H 2

SAA7323GP

CDM-4

ROKSAN ATTESSA DP3P

CS4328


ROKSAN CASPIAN

TDA1305T

Sanyo SF-P1

ROKSAN CASPIAN DSP

PCM1716

It’s a DAC

ROKSAN KANDY KC-1

PCM1716

Sony KSS

ROKSAN KANDY KC-1 Mk III

PCM1730E

Sanyo SF-P101N

ROKSAN ROK-DP1

It’s a Transport

Sanyo SF-90

ROTEL RCD-02

PCM1732U

KSS-213C

ROTEL RCD-06

PCM1716

KSS-213

ROTEL RCC-955

PCM69


ROTEL RCD-820

TDA1541


ROTEL RCD-850

PCM54HP

MLP-3C

ROTEL RCD-855

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

ROTEL RCD-856BX

SAA7323


ROTEL RCD-865BX

SAA7323

CDM-4

ROTEL RCD-870

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

ROTEL RCD-940BX

LC78820M – LC78840M (filter)

Sanyo SF-P1

ROTEL RCD-945AX

SAA7341GP T

CDM-4

ROTEL RCD-950

TDA1305A

KSS-210A

ROTEL RCD-951

PCM69AP – PMD100

KSS-213

ROTEL RCD-955

TDA1541

CDM-4

ROTEL RCD-955AX

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/19

ROTEL RCD-961

PCM1732U

KSS-213

ROTEL RCD-965BX

SAA7323GP – SAA7220P/B

CDM-4/19

ROTEL RCD-970BX

1 x TDA1305T

CDM-9

ROTEL RCD-971

2 x PCM63P – PMD100

KSS-213B

ROTEL RCD-975

2 x TDA1305T

CDM-9

ROTEL RCD-990

2 x PCM63P – PMD100

CDM-9 Pro

ROTEL RCD-991

2 x PCM63P – PMD100

KSS-213B

ROTEL RCD-1070

PCM1732U

KSS-213C

ROTEL RCD-1072

PCM1732

KSS-213C / KSS-213CL

ROTEL RDD-980

It’s a Transport – SAA7310GP

CDM-9

ROTEL RDP-980

AK4328-VP – CS8412-CP

It’s a DAC

ROTEL RHCD-10

2 x PCM63P-K – SM5843AP / PMD100

CDM-9 Pro

Top

SABA CD-1015

PCM56P

KSS-123A ?

SABA CDP 380

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

SABA CDP 480

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

SAE D102

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

SAE D103

TDA1541

CDM-2 / CDM-4

SAMSUNG CD-42

LC7881

Samsung SOH-OT1

SANSUI CD-200

KDA0316 (Samsung)


SANSUI CD-370

LC7881 – CXD1130Q

KSS-210A

SANSUI CD-a7

SM5874AM

KSS-210A

SANSUI CD-a317R

2 x MN6474M

KSS-240A

SANSUI CD-a507

2 x PCM1702

KSS-213B

SANSUI CD-a607

2 x PCM1704U – PMD100

KSS-213

SANSUI CD-a617DR

2 x MN6474M

KSS-152 - Magnetic

SANSUI CD-a707

1 x PCM54HP-J – SM5806P

Sansui 18734900 / JVC OPTIMA-1

SANSUI CD-a707i

2 x PCM56P-S – CXD1088

KSS-152A

SANSUI CD-a717D LTD

1 x MN6474M – CXD1167Q

KSS-152 - Magnetic

SANSUI CD-a717DR

2 x MN6474M – YM7402

KSS-152 - Magnetic

SANSUI CD-a717EXTRA

1 x MN6471M

KSS-152 - Magnetic

SANSUI CD-a907

2 x PCM56P-S – SM5804B

Sansui 18734900 / JVC OPTIMA-1

SANSUI CD-E910

2 x PCM56P


SANSUI CD-V550

TD6709

KSS-123A

SANSUI CD-V1000

1 x PCM56P – CXD1167Q

KSS-210A

SANSUI CD-X105

YM3020 – YM3805

Sanyo

SANSUI CD-X217

MN6474M – CXD1167Q

KSS-150A / KSS-210A

SANSUI CD-X301i

LC7881 – CXD1135QZ

KSS-210A

SANSUI CD-X311

MN6471M / MN6623 – CXD1125QZ

KSS-210A

SANSUI CD-X501i

2 x PCM56P – SM5807BP

KSS-150A

SANSUI CD-X510M

LC7881 – CXD1135Q

KSS-150A / KSS-210A

SANSUI CD-X701

1 x PCM54HP-J – SM5806P

Sansui 18734900 / JVC OPTIMA-1

SANSUI CD-X701i

2 x PCM56P-S – CXD1088

KSS-152A

SANSUI CD-X711

1 x MN6471M

KSS-152 - Magnetic

SANSUI CD-X901

2 x PCM56P-S – SM5804B

Sansui 18734900 / JVC OPTIMA-1

SANSUI PC-V100

PCM53JP-V

MLP-2C

SANSUI PC-V300

PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

SANSUI PC-V500

2 x TDA1540D – SAA7030

MLP-1A

SANSUI PC-V1000

2 x TDA1540D – SAA7030

MLP-1A

SANYO CP 489

LC7881

Sanyo SF-P1

SANYO CP 900

CX20152

Sanyo SF

SANYO CP 6150

CX20152

Sanyo SF

SANYO CP 6155

LC7880

Sanyo SF-86

SANYO CP 7150

LC7880

Sanyo SF-86

SANYO CP 8500

2 x PCM56P-L – PD0029

Sanyo SF-88

SANYO DAD 8

CX20017 / PCM51JG-V

4 180T00271 (Toshiba OPH-31)

SANYO DAD M15

2 x TDA1540D – SAA7030

Same as Toshiba OPH-32

SCHNEIDER CD 1005

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10

SCHNEIDER CD 1104

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

SCHNEIDER CD 6200 InConcert

PCM56P

KSS-152A

SCHNEIDER CDP7100

Sanyo LC7881M / Hitachi HA12108MP

Sanyo SF-88

SCHNEIDER CDP7101

Sanyo LC7881M / Hitachi HA12108MP

Sanyo SF-88

SCHNEIDER CDP7102

Sanyo LC7881M / Hitachi HA12108MP

Sanyo SF-88

SCHNEIDER CDP7402

1 x PCM56P

KSS-152A

SCHNEIDER CDP7500

CX20133 – CX23035

KSS-123A

SCHNEIDER CDP8000

PCM53JG-V


SEG CD200

YM3020


SENCOR S-334

YM3020 – YM3805

Hitachi HOP-M14

SENTEC DIANA

2 x PCM63P – DF1700P – CS8412

It’s a DAC

SHANLING CD-50

CS4390

CDM 12.10

SHANLING CD100

PCM1738

VAM 12

SHANLING CD300

2 x PCM1794

CDM 12.10

SHANLING CD500

4 x PCM1704U-K – SM5847

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

SHANLING CD-A10T

PCM1732

CDM 12

SHANLING CD-A24

4 x PCM1704 – PMD200

CDM 12.10

SHANLING CD-S100

PCM1732

CDM 12.10

SHANLING CD-S100 Mk II

PCM1738

CDM 12.10

SHANLING CD-T80

PCM1738

CDM 12.10

SHANLING CD-T100

4 x PCM1704 – PMD200

CDM 12.10

SHANLING CD-T100SE

2 x PCM1792

VAM 1201

SHANLING CD-T150

2 x PCM1794

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

SHANLING CD-T200

PCM1738 – CXD2753 SACD

Sony KHM-280AAA

SHANLING CD-T300

8 x PCM1704-K – SM5847AF

Philips CDM-4

SHANLING DAC-1

4 x PCM1704 – PMD200 – CS8420-CS

It’s a DAC

SHANLING HDCD-S12

PCM1732

CDM 12.10

SHANLING SCD300 SACD

PCM1792 – CXD2753

Sony KHM-280A

SHANLING SCD-S300 SACD

PCM1738

SACD

SHANLING SCD-T200 SACD

PCM1738 – CXD2753R

Sony KHM-280A

SHARP DX-3

CX20017

Sharp RCTRH0050AFZZ

SHARP DX-A1

Sharp IR3K16AM


SHARP DX-112

Sharp IR3K16BM


SHARP DX-450

LC7880

Sharp RCTRH8108

SHARP DX-500

CX20017

Sharp RCTRH0051AF

SHARP DX-650

LC7880

Sharp RCTRH8112

SHARP DX-SX1

PCM1716

Sony

SHENG YA CD-S3

PCM1732

CDM 12

SHENG YA CD-S10

PCM1732

CDM 12

SHERWOOD CD-1

TDA1547 – SM5813 – SAA7350

CDM-9 Pro

SHERWOOD CD-772

AD1852


SHERWOOD CD-880

2 x AD1862

KSS-213C

SHERWOOD CD-980

2 x PCM1702-K


SHERWOOD CD-1060C

µPD6372CX – SM5807

KSS-210A

SHERWOOD CD-1160R

PCM56


SHERWOOD CD-1192R

YM4113B


SHERWOOD CD-3020

SM5871AN

KSS-210A

SHERWOOD CD-4010R

2 x AD1861

KSS-210A

SHERWOOD CD-4030R

SAA7350BS – YM3433


SHERWOOD CD-5090R

CXD2587Q

KSS-213B

SHERWOOD CD-7080R

2 x PCM1702-K


SHERWOOD CDC-2000C

µPD6376


SHERWOOD CDC-2010RC

µPD6376


SHERWOOD CDP-100

PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

SHERWOOD CDP300R

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2

SHERWOOD CDP301R

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

SHERWOOD CDP310R

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10

SIEMENS RW 725

CX20017 / PCM51JG-V

4 180T00271 (Toshiba OPH-31)

SIEMENS RW 726

YM3015


SIGTONE SHEK D1

TDA1543A – CS8412-IS

It’s a DAC

SIGTONE SHEK D2

TDA1545A – CS8412-IS

It’s a DAC

SIMAUDIO MOON ANDROMEDA

PCM1704U-K – DF1704

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

SIMAUDIO MOON ECLIPSE

4 x PCM1704-K – DF1704 - PMD100

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

SIMAUDIO MOON EQUINOX

PCM1730E

Philips L1210

SIMAUDIO MOON NOVA

2 x PCM1704-J – DF1704

Philips CD-Pro (VAM 1252)

SIMAUDIO MOON SUPERNOVA

PCM1798

Philips

SONIC FRONTIERS ANTHEM

2 x PCM1702 – PMD100

KSK-2000A

SONIC FRONTIERS Processor 3

2 x UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

SONIC FRONTIERS SFCD-1

UltraAnalog D20400A – PMD100

CDM 12.4

SONIC FRONTIERS SFD-1

UltraAnalog D20400A – SM5803APT

It’s a DAC

SONIC FRONTIERS SFD-1 Mk II

UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

SONIC FRONTIERS SFD-2

2 x UltraAnalog D20400A – SM5803AP

It’s a DAC

SONIC FRONTIERS SFD-2 Mk II

2 x UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

SONIC FRONTIERS Transdac

2 x PCM1702-J – DF1700P

It’s a DAC

SONIC FRONTIERS Transport 1

It’s a Transport

CDM 12.4

SONIC FRONTIERS Transport 3

It’s a Transport

Philips CD-Pro (VAM 1252)

SONNETEER BYRON

AKM2496 – CS8412-CP

CDM 12.1

SONY CDP-11S

CX20017

KSS-100A

SONY CDP-25

PCM54HP

KSS-120C

SONY CDP-35

PCM54HP – CX23035

KSS-120C

SONY CDP-38

LC7880

KSS-150A

SONY CDP-40

1 x PCM54HP-J – CX23035

KSS-121A / KSS-123A

SONY CDP-45

PCM54HP

KSS-121A

SONY CDP-48

LC7880

KSS-150A

SONY CDP-50

PCM54HP-J

KSS-123

SONY CDP-55

PCM54HP-J

KSS-121A / KSS-123A

SONY CDP-65

PCM54HP-J

KSS-121A / KSS-123A

SONY CDP-68

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-150A

SONY CDP-70

CX20017

KSS-122A

SONY CDP-101

CX20017

KSS-100A

SONY CDP-102

CX20152

Sony BU-1

SONY CDP-103

CX20152 – CX23034

Sony BU-1C

SONY CDP-111

CX20017

KSS-100A

SONY CDP-195

CXD2552AQ – CXD2554P

KSS-240A

SONY CDP-203ES

CX20152 – CX23034

KSS-123A

SONY CDP-205ESD

PCM56P-J – CX23034

KSS-150A

SONY CDP-207ESD

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-150A

SONY CDP-208ESD

2 x PCM56P

KSS-150A

SONY CDP-209ES

CXD2552Q – CXD2551P

KSS-240A

SONY CDP-211

CXD2565M – CXD2515Q

KSS-240A

SONY CDP-222ES

2 x PCM56P-J – CX23034

KSS-151A

SONY CDP-222ESD

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-151A

SONY CDP-227ESD (Old ver.)

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-151A

SONY CDP-227ESD (New ver.)

2 x TDA1541A-R1 – CXD1144

KSS-151A

SONY CDP-228ESD

2 x PCM58P-J – CXD1244

KSS-151A

SONY CDP-250

CXD1161P – CXD1162

KSS-150A

SONY CDP-255

LC7880

KSS-150A

SONY CDP-270

LC7881 – CXD2551P

KSS-150A / KSS-210A

SONY CDP-291

TDA1543A – CXD2554M

KSS-240A

SONY CDP-295

CXD2552AQ – CXD2554P

KSS-240A

SONY CDP-297

CXD2561BM C-Pulse – CXD2560M

KSS-240A

SONY CDP-301V

TDA1541 – CXD1088

KSS-210A

SONY CDP-302ES

CX20152 – CX23034

Sony BU-1

SONY CDP-303ES

CX20152 – CX23034

Sony BU-1C

SONY CDP-303ESII

CX20152

Sony BU-1C

SONY CDP-307ESD

1 x TDA1541A – CXD1088A

KSS-150A

SONY CDP-308ESD

PCM58P – CXD1244

KSS-210A

SONY CDP-311

CXD2565M – CXD2515Q

KSS-240A

SONY CDP-313

CXD2565M

KSS-213B / KSS-240A

SONY CDP-315

CXD2565M

KSS-240A

SONY CDP-333ES

CXD2562

KSS-240A

SONY CDP-333ESA

1 x CXD2562Q – CXD2560M

KSS-272A

SONY CDP-333ESD

1 x TDA1541 – CXD1088

Sony BU-1E

SONY CDP-333ESJ

1 x CXD2562Q – CXD2567M

KSS-272A

SONY CDP-337ESD

2 x TDA1541A – CXD1144

KSS-190A

SONY CDP-338ESD

2 x PCM58P-J – CXD1244

KSS-151A

SONY CDP-361

CXD2565

KSS-240A

SONY CDP-390

TDA1543A – CXD2551

KSS-210A

SONY CDP-391

TDA1543A – CXD2554M

KSS-240A

SONY CDP-395

CXD2552Q – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-397

CXD2561BM C-Pulse – CXD2560M

KSS-240A

SONY CDP-400

CX20017

KSS-100A

SONY CDP-411

CXD2565M – CXD2515Q

KSS-240A

SONY CDP-450

CXD1161P – CXD1162

KSS-150A

SONY CDP-470

CXD1161P – CXD2550

KSS-210A

SONY CDP-490

2 x PCM56P – CXD2551P

KSS-210A

SONY CDP-491

CXD2552AQ – CXD2554P

KSS-240A

SONY CDP-497

CXD2561BM C-Pulse – CXD2560M

KSS-240A

SONY CDP-501ES

CX20017

KSS-100A

SONY CDP-502ES

CX20152 – CX23034

Sony BU-1

SONY CDP-502ES II

2 x PCM53JP-V-K

Sony BU-1C

SONY CDP-505ESD

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-151A

SONY CDP-507ESD

2 x TDA1541A-R1 – CXD1144

KSS-151A

SONY CDP-508ESD

2 x PCM58P-1 – CXD1244

KSS-151A

SONY CDP-510

PCM56P

KSS-210A

SONY CDP-511

CXD2565M – CXD2515Q

KSS-240A

SONY CDP-520ES

CX20152

Sony BU-1

SONY CDP-552ESD

CX20152 – CX23034

Sony BU-1

SONY CDP-552ESD II

2 x PCM53JP-V-K – CX23034

Sony BU-1C

SONY CDP-553ESD

2 x PCM53JP-V-K – CX23034

Sony BU-1C

SONY CDP-555ESA

1 x CXD2562Q – CXD2560M

KSS-272A

SONY CDP-555ESD

1 x TDA1541A – CXD1088Q

Sony BU-1E

SONY CDP-555ESJ

1 x CXD2562Q – CXD2567M

KSS-272A

SONY CDP-557ESD

2 x PCM64P – CXD1144

KSS-190A

SONY CDP-561

CXD8505Q

KSS-213B

SONY CDP-590

2 x PCM56P – CXD2554P

KSS-210A

SONY CDP-591

CXD2552AQ – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-597

CXD2561AM C-Pulse – CXD2560M

KSS-240A

SONY CDP-605ESD

TDA1541 – CXD1088

Sony BU-1E

SONY CDP-608ESD

2 x PCM58P-J – CXD1244

KSS-151A

SONY CDP-610ES

CX20017

KSS-100A

SONY CDP-620ES

CX20152 – CX23034

Sony BU-1

SONY CDP-620ES II

2 x PCM53JP-V-K

Sony BU-1C

SONY CDP-650ESD

PCM53JP / CX20152– CX23034

Sony BU-1

SONY CDP-650ESD II

2 x PCM53JP-V-K – CX23034

Sony BU-1C

SONY CDP-670

2 x PCM56P – CXD2550

KSS-210A

SONY CDP-690 (Old ver.)

2 x AD1860N – CXD2551P

KSS-210A

SONY CDP-690 (New ver.)

1 x CXD2552Q – CXD2551P

KSS-210A

SONY CDP-701ES

2 x CX890 / CX20017

KSC-100A (Toshiba OPH-31)

SONY CDP-705ESD

1 x TDA1541A – CXD1088Q

Sony BU-1E

SONY CDP-707ESD

2 x PCM64P – CXD1144

KSS-190A

SONY CDP-710

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-150A / KSS-210A

SONY CDP-750

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-210A

SONY CDP-770

2 x PCM56P – CXD2550

KSS-210A

SONY CDP-771

CXD2552Q – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-777ESA

2 x CXD2562Q – CXD2560M

KSS-272A

SONY CDP-777ESJ

2 x CXD2562Q

KSS-272A

SONY CDP-790 (Old ver.)

2 x AD1860N-T – CXD2551P

KSS-240A

SONY CDP-790 (New ver.)

1 x CXD2552Q – CXD2551P

KSS-240A

SONY CDP-791

CXD2552Q – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-797

CXD2561AM-1 C-Pulse – CXD2560M

KSS-240A

SONY CDP-910

1 x TDA1541 – CXD1088

KSS-151A

SONY CDP-911

CXD2562Q – CXD2567M

KSS-240A

SONY CDP-915

CXD2562Q

KSS-240A

SONY CDP-950

1 x TDA1541A – CXD1088A

KSS-150A / KSS-210A

SONY CDP-970

2 x PCM58P-1 – CXD1244

KSS-210A

SONY CDP-990 (Old ver.)

4 x AD1860N-K – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-990 (New ver.)

1 x CXD2552Q-3 – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-991

CXD2552Q – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-2700

2 x AD1860N – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-C5M

1 x PCM56P

KSS-210A

SONY CDP-C100

TDA1541A

KSS-210A

SONY CDP-CA70ES

CXD8505BQ + CXA8055M

KSS-213B

SONY CDP-CA80ES

CXD8505BQ + CXA8055M

KSS-213B

SONY CDP-CE315

CXD8567AM

KSS-213B

SONY CDP-CE515

CXD8567AM – CXD2545Q

KSS-213BA

SONY CDP-D500

2 x PCM1702-J – SM5843

KSS-213B

SONY CDP-M7

PCM1710U

KSS-213B

SONY CDP-M11

CXD2552 – CXD2554 (filter)

KSS-240A

SONY CDP-M12

TDA1543

KSS-210A / KSS-240A

SONY CDP-M18

TDA1543A – CXD2554P

KSS-240A

SONY CDP-M20

1 x PCM56P – CXD1135Q

KSS-150A

SONY CDP-M25

CXD1161 – CXD1162

KSS-150A

SONY CDP-M26

CXD1161P

KSS-210A

SONY CDP-M27

CXD1161 – CXD2550

KSS-210A

SONY CDP-M30

1 x PCM56P – CXD1135Q

KSS-150A

SONY CDP-M31

CXD2552

KSS-240A

SONY CDP-M35

CXD1161 – CXD1162

KSS-150A

SONY CDP-M43

CXD2561AM – CXD2560M

KSS-240A

SONY CDP-M46

CXD2565M – CXD2515Q

KSS-240A

SONY CDP-M48

2 x PCM56P-L – CXD2521P

KSS-210A / KSS-240A

SONY CDP-M49

2 x PCM56P-L – CXD2521P

KSS-210A / KSS-240A

SONY CDP-M51

CXD2552Q

KSS-240A

SONY CDP-M54

CXD2561AM – CXD2560M

KSS-240A

SONY CDP-M57

CXD1161 – CXD2550

KSS-210A

SONY CDP-M69

2 x PCM56P – CXD2521P

KSS-210A / KSS-240A

SONY CDP-M70

PCM56P – CXD1088

KSS-210A

SONY CDP-M75

TDA1541 – CXD1088

KSS-210A

SONY CDP-M77

PCM56P – CXD2550P

KSS-150A

SONY CDP-M79

2 x AD1860N – CXD2551P

KSS-240A

SONY CDP-M95

TDA1541 – CXD1088

KSS-150A / KSS-210A

SONY CDP-M97

PCM56P – CXD2550P

KSS-150A

SONY CDP-MS1

CXD8594 + CXA8042AS

KSS-274A / KSS-240A

SONY CDP-R1

It’s a Transport – CXD1125

KSS-190A

SONY DAS-R1

2 x TDA1541A-S1 – CXD1144

It’s a DAC

SONY CDP-R1A

It’s a Transport

KSS-151A

SONY DAS-R1A

2 x CXD2552Q - CXD1244 - CXD2900

It’s a DAC

SONY CDP-R3

2 x CXD2552Q

KSS-151A

SONY CDP-S37

Sanyo LC9600

KSS-211A

SONY CDP-S39

TDA1543A – CXD2551P

KSS-240A

SONY CDP-S41

TDA1544 – CXD2554P

KSS-240A

SONY CDP-S207

Sanyo LC9600

KSS-211A

SONY CDP-X7ESD

2 x PCM58P-S – CXD1244

KSS-190A

SONY CDP-X33ES

1 x CXD2552Q – CXD1244

KSS-270A / KSS-151A

SONY CDP-X55ES

1 x CXD2552Q – CXD1244

KSS-270A / KSS-151A

SONY CDP-X77ES

2 x CXD2552Q-1 – CXD1244

KSS-280A

SONY CDP-X111ES

CXD2552Q – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-X202ES

CXD2562Q – CXD2567M

KSS-240A

SONY CDP-X222ES

2 x CXD2552Q-3 – CXD1244

KSS-240A

SONY CDP-X229ES

CXD2562Q

KSS-240A

SONY CDP-X303ES

1 x CXD2562Q – CXD2567M

KSS-272A

SONY CDP-X333ES

2 x CXD2552Q-2 – CXD1244

KSS-271A

SONY CDP-X339ES

1 x CXD2562Q – CXD2560M

KSS-272A

SONY CDP-X505ES

1 x CXD2562Q – CXD2567M

KSS-272A

SONY CDP-X555ES

2 x CXD2552Q-2 – CXD1244

KSS-271A

SONY CDP-X559ES

1 x CXD2562Q – CXD2560M

KSS-272A

SONY CDP-X707ES

2 x CXD2562Q

KSS-272A

SONY CDP-X777ES

2 x CXD2552BQ – CXD1244

KSS-281A

SONY CDP-X779ES

2 x CXD2562Q – CXD2560M

KSS-272A

SONY CDP-X900

CXA8042

KSS-313A

SONY CDP-X3000

CXD2562Q + 2 x CXA8042AS

Fixed Pick-Up KSS-213B

SONY CDP-X5000

CXD2562Q + 2 x CXA8042AS

Fixed Pick-Up KSS-274A

SONY CDP-XA1ES

CXD8505Q – CXD2515Q

KSS-213B / KSS-240A

SONY CDP-XA2ES

CXD2562Q + 2 x CXA8042S

KSS-213B

SONY CDP-XA3ES

CXD2562Q + 2 x CXA8042S

KSS-240A

SONY CDP-XA5ES

CXD2562Q + 2 x CXA8042S

Fixed Pick-Up KSS-273A

SONY CDP-XA7ES

CXD2562Q + 2 x CXA8042AS

Fixed Pick-Up KSS-273A

SONY CDP-XA20ES

CXD8505BQ + 2 x CXA8042AS

KSS-213B

SONY CDP-XA30ES

CXD2562Q + 2 x CXA8042AS

Fixed Pick-Up KSS-213B

SONY CDP-XA50ES

CXD2562Q + 2 x CXA8042AS

Fixed Pick-Up KSS-273A / B

SONY CDP-XA55ES

CXD8594Q + CXA8042S - CXD8762Q

Fixed Pick-Up KSS-273B

SONY CDP-XA555ES

CXD8762Q - CXD9521Q - CXA8042AS

Fixed Pick-Up KSS-273B

SONY CDP-XB630

CXD8567AM – CXA2568M

KSS-213BA

SONY CDP-XB720E

CXD8735N – CXA2568M

KSS-213BA

SONY CDP-XB740E

CXD9556Q – CXD2585Q

Sony CDM14 – KSS-213BA

SONY CDP-XB820

CXD8735N – CXA2568M

KSS-213B

SONY CDP-XB920

CXD8735N + CXA8055M


SONY CDP-XB930

CXD8735N - CXA8055M - CXA2568

Fixed Pick-Up KSS-213BA

SONY CDP-XE200

CXD8567AM – CXD2545Q

Sony CDM14 – KSS-213B

SONY CDP-XE220

CXD2529Q – CXA1992AR

Sony CDM14 – KSS-213BA

SONY CDP-XE270

CXD2587Q – CXA2581N

KSS-213C

SONY CDP-XE300

CXD8567AM – CXD2545Q

Sony CDM14 – KSS-213B

SONY CDP-XE310

CXD8567

Sony CDM14 – KSS-213BA

SONY CDP-XE320

CXD2529Q – CXA1992AR

Sony CDM14 – KSS-213BA

SONY CDP-XE330

CXD2529Q

Sony CDM14 – KSS-213BA

SONY CDP-XE370

CXD2587Q – CXA2581N

PXR-104X / KSS-213C

SONY CDP-XE500

CXD8567AM – CXD2545Q

Sony CDM14 – KSS-213B

SONY CDP-XE510

CXD8567AM – CXD2545Q

Sony CDM14 – KSS-213B

SONY CDP-XE520

CXD8567AM – CXD2585Q

Sony CDM14 – KSS-213BA

SONY CDP-XE530

CXD8567AM – CXD2585Q

Sony CDM14 – KSS-213BA

SONY CDP-XE570

CXD2587Q – CXA2581N

PXR-104X (1-796-033-11)

SONY CDP-XE700

CXD8567AM – CXD2545Q

Fixed Pick-Up – KSS-213B

SONY CDP-XE800

CXD8505BQ

Fixed Pick-Up – KSS-213B

SONY CDP-XE900

CXD8505BQ + CXA8055M

Fixed Pick-Up – KSS-213B

SONY DAS-702ES

2 x PCM53

It’s a DAC

SONY DAS-703ES

2 x PCM53JP-I-K – CXD1058

It’s a DAC

SONY SCD-XB790

CXD9709Q


SOUNDSTREAM DAC-1

1 x PCM67P – DF1700P – YM3623B

It’s a DAC

SOUNDWAVE CD1100

LC7881


SPECTRAL SDR-1000

2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1

SPECTRAL SDR-2000

2 x UltraAnalog D20400A – PMD100

It’s a DAC

SPECTRAL SDR-3000

It’s a Transport

VRDS CMK-2 – KSS-151A

SPECTRAL SDR-4000

2 x AD1853 – PMD100

TEAC VRDS

SPHINX MYTH 9

TDA1305

CDM 12

SPHINX PROJECT 32

4 x PCM1704 – PMD100

CDM 12.4

STAX CDP QUATTRO

PCM54HP

MLP-3C

STAX CDP QUATTRO II

PCM56P – YM3414


STAX DAC-TALENT

2 x PCM63P – SM5803

It’s a DAC

STAX DAC-TALENT BD

4 x PCM1702 – SM5843 – YM3623B

It’s a DAC

STAX DAC-X1T

2 x UltraAnalog D20400 – SM5803

It’s a DAC

STUDER A725

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-0 / CDM-1

STUDER A727

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-1

STUDER A730

TDA1541A-S1 (Double Crown)

CDM-3

STUDER D730

TDA1547 (DAC7) – SM5813APT

CDM-4/36 Pro Metallic

STUDER D731

TDA1547 (DAC7) – SM5813APT

CDM-4/36 Pro Metallic

STUDER D732

TDA1305T

CDM-4 Pro

SUGDEN CD21

TDA1549T

CDM 12.1

SUGDEN CD21SE

TDA1305

CDM 12

SUGDEN CDT1

TDA1541


SUGDEN MASTER

TDA1549

CDM 12.1

SUGDEN MASTERCLASS

TDA1541A-S1-Crown – SAA7220P/B

CDM 12.1

SUGDEN OPTIMA

TDA1543


SUGDEN SDA-1

TDA1541A-S1 (Single Crown)

It’s a DAC

SUGDEN SDT-1

TDA1541A-S1 (Single Crown)

CDM-9/44

SYLVANIA CD1460

TDA1541

CDM-2

SYLVANIA CD1470

TDA1541

CDM-2

SYLVANIA CD1473

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2

SYLVANIA FDC303

2 x TDA1540D – SAA7030

CDM-0

SYLVANIA FDD304

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-1

Top

T+A CD1000 AC

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/29

T+A CD1200R

TDA1547

CDM-9

T+A CD1210R

SM5864AP

CDM 12.3

T+A CD1220R

2 x SM5864AP + 2 x PCM63P-K

CDM 12.4

T+A CD1230R

2 x AD1853

VAM 1250

T+A CD1240R

2 x SM5864AP + 2 x PCM63P-K

VAM 1250

T+A CD1400AC

SM5864

CDM-9 Pro

T+A CD1500R

SM5864AP + PCM1702-K

CDM-9

T+A CD3000R

SM5864AP + PCM1702-K

CDM-9

TAG McLAREN CD20R

CS4329

CDM 12.4

TAG McLAREN F3 CDT20

It’s a Transport

CDM 12.4

Talk Electronics Thunder 2

CS4390

Sony CDM14 (KSS-213BA)

Talk Electronics Thunder 3

CS4390

Sony CDM14 (KSS-213BA)

TANDBERG TCP 3015A

2 x TDA1540 – SAA7030

CDM-2

TANDBERG TCP 3015A 16 bit

TDA1541 – SAA7220

CDM-2

TASCAM CD-201

MN6474

KSS-210A

TASCAM CD-301

MN6474M

KSS-210A

TASCAM CD-401

2 x PCM54HP

KSS-151A

TASCAM CD-401 Mk II

SAA7350AGP – SM5840AP

KSS-151A

TASCAM CD-501

2 x PCM53JP-V – CX23034

MLP-3C

TASCAM CD-701

2 x PCM54HP – CXD1162

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC C-1D

PCM1710U


TEAC CD-5

SAA7350 – SM5840AP

KSS-210A

TEAC CD-P1100

TDA1305

Sanyo SF-91

TEAC CD-P1440R

µPD63711

Sanyo SF-P101

TEAC CD-P1450

µPD63711

Sanyo SF-P101

TEAC CD-P1820

PCM1710


TEAC CD-P3000

MN6474M

KSS-150A / KSS-210A

TEAC CD-P3500

SAA7350

KSS-210A

TEAC CD-P4500

SAA7350GP – SM5840AP

KSS-210A

TEAC CD-Z500

2 x TDA1541A – PD0050

KSS-150A

TEAC CD-Z5000

2 x TDA1541A – PD0050

KSS-210A

TEAC CPD3450SE

YDC103


TEAC D-1 ESOTERIC

2 x PCM64P

It’s a DAC

TEAC P-1 ESOTERIC

It’s a Transport

VRDS CMK-4 – KSS-151A

TEAC D-01 ESOTERIC

8 x PCM1704

It’s a DAC

TEAC P-01 ESOTERIC

It’s a Transport

VRDS-NEO

TEAC D-2 ESOTERIC

4 x PCM1701P-K

It’s a DAC

TEAC P-2 ESOTERIC

It’s a Transport

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC D-3 ESOTERIC

8 x AD1862N-J – SM5843AP

It’s a DAC

TEAC D-03 ESOTERIC

8 x AD1955

It’s a DAC

TEAC P-03 ESOTERIC

It’s a Transport

VRDS-NEO

TEAC D-10 ESOTERIC

2 x PCM64P – CXD1088Q – µPD65024

It’s a DAC

TEAC P-10 ESOTERIC

It’s a Transport – CXD1125

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC D-70 ESOTERIC

4 x PCM1704

It’s a DAC

TEAC P-70 ESOTERIC

It’s a Transport – CXD2545Q

VRDS CMK-3-S – KSS-151A

TEAC D-500

2 x TDA1541A-S1 – SM5813

It’s a DAC

TEAC P-500

It’s a Transport

VRDS CMK-4 – KSS-151A

TEAC D-700

4 x AD1862N – SM5813APT

It’s a DAC

TEAC P-700

It’s a Transport

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC D-T1

2 x TDA1547 (DAC7) + 2 x SAA7350

It’s a DAC

TEAC P-2S ESOTERIC

It’s a Transport – CXD1125

VRDS CMK-2 – KSS-151A

TEAC P-30 ESOTERIC

It’s a Transport – CXD2500AQ

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC PD-11

PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

TEAC PD-22

CX20017

Hitachi HOP-M14

TEAC PD-155mk2

Y3015


TEAC PD-160

TC9218F

9A0102660

TEAC PD-175

Y3015


TEAC PD-365

LC7881 – YM7121B

Sanyo SF-90

TEAC PD-435

Sanyo LC97000

Sanyo SF-P1 / SF-90

TEAC PD-450

PCM54HP


TEAC PD-470

2 x PCM56P - CXD1162


TEAC PD-495

Sanyo LC97000 - LC7866

Sanyo SF-90

TEAC PD-555

Sanyo LC97000 - LC7866

Sanyo SF-90

TEAC PD-H300C

TC9462F

KSS-210A

TEAC PD-H500

PCM1710U

Hitachi HOP-M3A

TEAC PD-H500C

PCM69AP – SM5841AP

KSS-213

TEAC S-Z1 ESOTERIC

CS4398

VRDS-NEO

TEAC VRDS-7

2 x SAA7350GP – SM5840AP

VRDS CMK-4 – KSS-240A

TEAC VRDS-8

4 x PCM1702 – SM5843AP

VRDS CMK-4.5 – KSS-240A

TEAC VRDS-9

4 x PCM1702 – SM5840

VRDS CMK-4.2 – KSS-240A

TEAC VRDS-10

2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840AP

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

TEAC VRDS-10SE

2 x TDA1547 + 2 x SAA7350 - SM5840

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

TEAC VRDS-20

2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC VRDS-25

4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC VRDS-25X / XS

4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

TEAC VRDS-50

NSdap FN1241

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

TEAC VRDS-T1

It’s a Transport

VRDS CMK-4 – KSS-240A

TEAC X-1 ESOTERIC

4 x AD1862N-J – SM5813AP

VRDS CMK-3 – KSS-151A

TEAC X-1S ESOTERIC

4 x AD1862N-J – SM5813APT

VRDS CMK-2 – KSS-151A

TEAC X-01 ESOTERIC

8 x PCM1704 – SM5847AF

VRDS-NEO

TEAC X-03 ESOTERIC

4 x PCM1704

VRDS-NEO

TEAC ZD-700

1 x PCM53


TEAC ZD-880

2 x PCM54HP


TEAC ZD-900

2 x PCM54HP

KSS-151A

TEAC ZD-3000

2 x PCM53JP-V – CX23034

MLP-3C

TEAC ZD-4000

2 x PCM53JP-V – CX23034

MLP-3C

TEAC ZD-5000

2 x PCM53


TEAC ZD-6000

2 x PCM53JP-V – CX23034

MLP-3C

TEAC ZD-7000

2 x PCM64P

MLP-3C

TECHNICS SL-P1

PCM53JP-V

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-P2

PCM53JP-V

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-P3

PCM53JP-V

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-P7

AN6806 (Matsushita 16 Bit)

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-P8

AN6806 (Matsushita 16 Bit)

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-P10

AN6806 (Matsushita 16 Bit)

Technics SRUD010N01Z

TECHNICS SL-P50

2 x AN6806 / 2 x PCM53JP-V

Technics SRLP007N04A

TECHNICS SL-P75

AN6806 (Matsushita 16 Bit)

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-P100

1 x PCM54HP

SZZP1084 / SOAD20A

TECHNICS SL-P110

PCM54HP – MN6618A (filter)

SOALP1200

TECHNICS SL-P111

PCM55HP

SOALP1200 KM3

TECHNICS SL-P115

PCM54HP – MN6618A (filter)

SOALP1200

TECHNICS SL-P120

PCM54HP

SOALP1200

TECHNICS SL-P170

MN6474 – MN6625

SOAD70A

TECHNICS SL-P202A

MN6471 – MN6625

CDM-4/19

TECHNICS SL-P210

1 x PCM54HP

SOALP1200

TECHNICS SL-P212A

MN6471

CDM-4/19

TECHNICS SL-P220

1 x PCM54HP

SOALP320 / SOAD32A

TECHNICS SL-P250

MN6623 MASH – MN6617

SOAD70A

TECHNICS SL-P272A

MN6474

CDM-4/19

TECHNICS SL-P277A

MN6474 – MN6625

CDM-4/19

TECHNICS SL-P300

1 x PCM54HP

SZZP1084 / SOAD20A

TECHNICS SL-P310

1 x PCM54HP

SOALP1200

TECHNICS SL-P320

1 x PCM54HP-J

SOALP320 / SOAD32A

TECHNICS SL-P333

MN6623 MASH – MN6625

SOAD70A

TECHNICS SL-P350

2 x PCM56P-J – YM3404B

SOAD60A

TECHNICS SL-P370

MN6474 – MN6625

SOAD70A

TECHNICS SL-P377A

MN6474 – MN6625

CDM-4/19

TECHNICS SL-P477A

MN6474 – MN6625

CDM-4/19

TECHNICS SL-P500

1 x PCM54HP-K

SZZP1084 / SOAD20A

TECHNICS SL-P520

1 x PCM54HP-J – MN6618A (filter)

SOALP1200

TECHNICS SL-P550

2 x PCM56P-J – YM3404B

SOAD60A

TECHNICS SL-P555

MN6471 – MN6625

SOAD70A

TECHNICS SL-P720

PCM54HP-K – MN6618A (filter)

SOALP1200

TECHNICS SL-P770

2 x PCM56P-J + 2 x PCM56P – YM3404B

SOAD60A

TECHNICS SL-P777

MN6471 – MN6622

SOAD70A

TECHNICS SL-P990

4 x PCM56P-J – YM3404B

SOAD60A

TECHNICS SL-P999

4 x PCM56P-J – SM5813AP

SOAD70A

TECHNICS SL-P1000

2 x PCM54HP-M – MN51005PDN

SOALP320 / SOAD32A

TECHNICS SL-P1200

2 x PCM54HP-M – MN51005PON

SOALP1200

TECHNICS SL-P1300

4 x PCM56P-K + 2 x MB671431

SOALP1200

TECHNICS SL-P2000

2 x MN64731 + MASH MN64732

SOAD70A

TECHNICS SL-PA10

It’s a Transport

SOAD70A

TECHNICS SL-PD687

MN66271RA

RAE0150Z (Panasonic)

TECHNICS SL-PD887

MN662741RH

Panasonic

TECHNICS SL-PD987

MN662712RA

Panasonic

TECHNICS SL-PG3

MN662790RSC

Panasonic

TECHNICS SL-PG4

MN662790RSC

Panasonic

TECHNICS SL-PG5

MN662790RSC

Panasonic

TECHNICS SL-PG100

MN66271

Panasonic RAE

TECHNICS SL-PG200A

MN6474

CDM-4/19

TECHNICS SL-PG350

MN662746

Panasonic RAE0150Z

TECHNICS SL-PG360A

MN662713RG1

CDM 12.1

TECHNICS SL-PG380A

MN662713

CDM 12.1/15

TECHNICS SL-PG400A

MN6474

CDM-4/19

TECHNICS SL-PG440A

MN6474

CDM-4/19

TECHNICS SL-PG450

MN662746

Panasonic RAE0150Z

TECHNICS SL-PG460A

MN662713RG1

CDM 12.1/05

TECHNICS SL-PG480A

MN662713

CDM 12.1/15

TECHNICS SL-PG490

MN662713RG1

RAE1100Z / CDM 12

TECHNICS SL-PG500A

MN6474

CDM-4/19

TECHNICS SL-PG520A

MN6474 – MN6626

CDM-4/19

TECHNICS SL-PG540A

MN6474

CDM-4/19

TECHNICS SL-PG560A

MN6474

CDM 12.1/05

TECHNICS SL-PG580A

MN662713

CDM 12.1/15

TECHNICS SL-PJ1

1 x PCM53JP-V

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-PJ2

1 x PCM53JP-V

SRLP007N01A / SRLP007N03A

TECHNICS SL-PJ11

PCM54HP-J

SZZP1084 / SOAD20A

TECHNICS SL-PJ20

PCM54HP

SOALP1200

TECHNICS SL-PJ28A

MN6477

CDM-4/19 / Panasonic RAE

TECHNICS SL-PJ33

PCM54HP-K

SZZP1084 / SOAD20A

TECHNICS SL-PS7

MN64735 MASH

CDM 12

TECHNICS SL-PS30

MN6474

SOAD70A

TECHNICS SL-PS50

MN6474

SOAD70A

TECHNICS SL-PS70

MN6472 MASH – MN6625

SOAD70A

TECHNICS SL-PS670D

MN6474

CDM 12.1

TECHNICS SL-PS700

MN6474 – MN6626

SOAD70A

TECHNICS SL-PS740A

MN6474

CDM-4/19

TECHNICS SL-PS770A

MN64733 + 2 x AN96A08SE2

CDM 12.1

TECHNICS SL-PS770D

MN64733-D + 2 x AN96A08S

CDM 12.1/15 (VAM 1202/12)

TECHNICS SL-PS840

MN64761 MASH

SOAD70A

TECHNICS SL-PS860

2 x AN96A08S

SOAD70A

TECHNICS SL-PS900

MN6476 MASH

SOAD70A

TECHNICS SL-X840

PCM54HP


TECHNICS SL-X845

PCM56P


TECHNICS SL-X970

PCM55HP

SOALP1200 KM3

TECHNICS SL-Z1000

It’s a Transport

SOAD70A - Metallic

TECHNICS SH-X1000

2 x MN64731 D + PCM56P-J – MN64730

It’s a DAC

TECHNISAT-CD-2000

Y3015 – YM3805


TELEFUNKEN CD500

TD6720N

KSS-210A

TELEFUNKEN DP1000

2 x PCM58P

KSS-210A

TELEFUNKEN HS 685

TD6720N

KSS-210A

TELEFUNKEN HS 695

2 x PCM56P – YM3433

KSS-210A

TELEFUNKEN HS 810 (ver. 1)

1 x PCM56P

KSS-123A ?

TELEFUNKEN HS 810 (ver. 2)

TD6720N

KSS-150A

TELEFUNKEN HS 820

TD6720N

KSS-210A

TELEFUNKEN HS 885

TD6720N

KSS-150B / KSS-210B

TELEFUNKEN HS 895

2 x PCM56P – YM3433

KSS-210A

TELEFUNKEN HS 950

PCM53JG-V – TM5001 (HD61902H)

Hitachi (DA-1000)

TELEFUNKEN HS 980

PCM54HP

JVC OPTIMA-2

TENSAI TAD-2000

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

TESLA MC 900

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-1

TESLA MC 901

2 x TDA1540P – SAA7030

CDM-2/10

TESLA MC 902

TDA1541 – SAA7220P/A

CDM-2/29

TESLA MC 911

TDA1541A – SAA7220P/B

CDM-4/25

THETA CHROMA 396 DAC

1 x PCM67P-K – CXD1244 / PMD100

It’s a DAC

THETA COBALT 307 DAC

1 x PCM67P-K – CXD1244 – CS8412-CP

It’s a DAC

THETA DATA BASIC

It’s a Transport

CDM-9/44

THETA DATA BASIC II

It’s a Transport

CDM-9 Pro

THETA DATA UNIVERSAL

It’s a Transport – SAA7310GP

Sony KHS-130A

THETA DS PRO BASIC

2 x AD1860 / PCM61P-K - Motorola 56001

It’s a DAC

THETA DS PRO BASIC II

2 x PCM67P + 2 x Motorola 56001

It’s a DAC

THETA DS PRO BASIC III

4 x PCM1702-K + 2 x Motorola 56001

It’s a DAC

THETA DS PRO GENERATION II

2 x AD1860 + 2 x Motorola XSP56001

It’s a DAC

THETA DS PRO GENERATION III

2 x PCM63P-K + 3 x Motorola 56001

It’s a DAC

THETA DS PRO GENERATION V

2 or 4 x PCM63P-K + 3 x Motorola 56001

It’s a DAC

THETA DS PRO PRIME

PCM67P – Motorola 56001

It’s a DAC

THETA DS PRO PRIME II

2 x PCM67P-K – Motorola 56001

It’s a DAC

THETA DS PRO PROGENY

1 x PCM67P-K – Motorola DSP56001

It’s a DAC

THETA DIGITAL MILES

2 x PCM67P-J – Motorola DSP

Pioneer Stable Platter PEA1343

THETA PEARL

It’s a Transport

Pioneer Stable Platter PEA1343

THOMSON AD 100

Hitachi HA16633P / PCM53JG-V

Hitachi (DA-1000)

THOMSON LAD 300

TD6720N


THOMSON LAD 440

2 x PCM56P – YM3433

KSS-210A

THORENS TCD 2000

It’s a Transport

CDM 12 Pro

THORENS TCD 2300

TDA1305

CDM 12.4

THORENS TDA 2000

2 x TDA1547 – TDA1307

It’s a DAC

THULE AUDIO CD100

CS4303

CDM 12.1

THULE AUDIO DAC200

TDA1547 – SAA7350GP – SM5813APT

It’s a DAC

THULE AUDIO Spirit CD100

1 x PCM1716E

CDM 12.4 / KSS-213

THULE AUDIO Spirit CD150B

2 x PCM1716E

CDM 12.4

THULE AUDIO Spirit CD150B Digit

4 x PCM1702-K

CDM 12.4

THULE AUDIO TR200

It’s a Transport

CDM 12.4

TIMBRE TT-1

CS4328 – CS8412-CP

It’s a DAC

TOSHIBA XR30

TD6705

OPH-21 / KSS-121A / KSS-123A

TOSHIBA XR40

TD6705AP

Toshiba TOPH7810

TOSHIBA XR-Z50

TD6705AP

Toshiba OPH-32

TOSHIBA XR-Z60

TD6705AP

Toshiba OPH-32

TOSHIBA XR-Z70

Toshiba T1587

Toshiba OPH-32

TOSHIBA XR-Z90

CX890

Toshiba OPH-31

TRI Triode Supply TR CD1

PCM1702

VAM 1202

TRICHORD GENESIS

PD2029A

Pioneer PEA

Top

UHER UCD-210

LC7882


UHER UCD-410R

MN6471M

Hitachi HOP-M3

UHER X-2

Toshiba T1587

Toshiba OPH-32

ULTECH HDCD-10

2 x PCM1702 – PMD100 – CS8412-CP

It’s a DAC

Unison Research UNICO CD

CS4392 – CS8414

CD-ROM TEAC CD-552

UNIVERSUM AD2000

2 x TDA1540D – SAA7030

HLPL 030010 (Toshiba OPH-31)

UNIVERSUM AD2002

PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

UNIVERSUM CD1035

LC7881

KSS-210A

UNIVERSUM CD3002

LC7881


UNIVERSUM CD4315

NEC µPD6376CX – SM5840

KSS-210A

UNIVERSUM CD4682

PCM56


UNIVERSUM CD46011C

2 x PCM61P – SM5818AP

KSS-210A

UNIVERSUM DP2046

PCM53JG-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

USHER CD-1

PCM1738

CDM 12.10

USHER CD-7

CS4398

KSS-213Q

USHER CD-100

PCM1732

CDM 12.3

Top

VECTOR RESEARCH VCD-770

PCM54HP

KSS-123A

VICTOR XL-F3

MN35502 – JVC JCE4313

OPTIMA-6S

VICTOR XL-M700

1 x PCM54HP – YM2601

OPTIMA-20

VICTOR XL-V1-N

MN35502 – JVC JCE4313

OPTIMA-6S

VICTOR XL-V440

1 x PCM54HP – YM2601

OPTIMA-2

VICTOR XL-V500

PCM53JP-V – YM2201F

MLP-1E

VICTOR XL-V501

PCM54HP – SM5806P

OPTIMA-2

VICTOR XL-V1100

2 x PCM54HP

OPTIMA-1

VICTOR XL-Z311

2 x PCM56P-L – SM5807EP


VICTOR XL-Z505

JVC - JCE4302A

JVC OPTIMA-5S

VICTOR XL-Z511

PCM56P

OPTIMA-3

VICTOR XL-Z521

2 x PCM56P – YM3414

OPTIMA-4S

VICTOR XL-Z531

JVC - JCE DD-K2-Converter

OPTIMA-4S

VICTOR XL-Z621

2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3613B

OPTIMA-4S

VICTOR XL-Z701

2 x PCM56P-J

OPTIMA-2

VICTOR XL-Z711

2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3613B

OPTIMA-4S

VICTOR XL-Z900

JVC - JCE4501 – CXD1244

JVC EXU-901A – OPTIMA-4

VINCENT CD-S1.1

PCM1732


VINCENT CD-S3

PCM1732

CDM 12

VINCENT CD-S5

PCM1792

VAM1202/12

VINCENT CD-S6

PCM1732

VAM1202

Top

WADIA 6

4 x AD1864N-K / 4 x PCM63P-K

VRDS CMK-4 – KSS-151A

WADIA 7

It’s a Transport

VRDS CMK-2 – KSS-151A

WADIA 8

It’s a Transport

VRDS CMK-4 – KSS-151A

WADIA 12

2 x AD1864N-K / AD1865 – DF1700P

It’s a DAC

WADIA 15

4 x PCM63P-K

It’s a DAC

WADIA 16

4 x PCM1702-K

VRDS CMK-3 – KSS-151A

WADIA 20

It’s a Transport

VRDS CMK-3 – KSS-151A

WADIA 21

4 x PCM1702-K

VRDS CMK-4 – KSS-240A

WADIA 23

2 x AD1865N – XC3042A

Pioneer Stable Platter PEA1030

WADIA 25

4 x PCM1702

It’s a DAC

WADIA 27

PCM1702

It’s a DAC

WADIA 270

It’s a Transport

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

WADIA 301

2 x PCM1704

Pioneer Stable Platter PEA1343

WADIA 302

2 x PCM1704-K

Philips VAE 1250

WADIA 830

4 x PCM1702

Pioneer Stable Platter PEA1343

WADIA 831

PCM1704

Pioneer Stable Platter

WADIA 850

2 x PCM1702-K

VRDS CMK-4-a – KSS-240A

WADIA 860

4 x PCM1702

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

WADIA 861

4 x PCM1704-K

VRDS CMK-3.2 – KSS-151A

WADIA WT2000

It’s a Transport

VRDS CMK-3 – KSS-151A

WADIA WT3200

It’s a Transport – SAA7210P

CDM-1

WEISS GAMBIT DAC1-Mk2

2 x AD1853

It’s a DAC

WEISS JASON

It’s a Transport

Philips CD-Pro 2M (VAM 1254)

WEISS MEDEA

2 x AD1853 – ADSP21065L

It’s a DAC

Top

XENON CDH-05FE

PCM54HP

Sanyo SF-86

XINDAK C06

TDA1543

KSS-213Q

XINDAK DAC-5

AD1852

It’s a DAC

XINDAK SCD 2

PCM1702


XTZ CD-100

AD1955

Sanyo HD650

Top

YAMAHA CD-1

2 x CX890

Same as Toshiba OPH-31

YAMAHA CD-1a

CX20017

Same as Toshiba OPH-31

YAMAHA CD-2

PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

YAMAHA CD-3

PCM53JP-V – YM2201F-K

MLP-2A

YAMAHA CD-30

1 x PCM56P

MLP-7

YAMAHA CD-350

PCM54HP

MLP-3C

YAMAHA CD-550

PCM54HP

MLP-3C

YAMAHA CD-700

PCM54HP – YM2601

MLP-3C

YAMAHA CD-750

PCM54HP – YM2601

MLP-3C

YAMAHA CD-1000

1 x PCM54HP-K – YM2601

TAOHS-DG1 / MLP-3C

YAMAHA CD-2000

1 x PCM54HP-K – 2 x SM5800P

TAOHS-DG1

YAMAHA CD-4050

2 x PCM58P – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CD-5050

4 x PCM58P-J – SM5813AP

TAOHS-HG1 / NX602610

YAMAHA CDC-625

PCM69


YAMAHA CDC-775

YAC514-F – MN35511

Sharp

YAMAHA CDV-1070

1 x PCM56P-J


YAMAHA CD-X1

PCM53JP-V – YM2201F – YM3511F

MLP-1C

YAMAHA CD-X2

YM4006 – YM2201F-K

MLP-2C

YAMAHA CD-X3

PCM54HP – YM2201


YAMAHA CDX-10

YAC514

KSS-210A

YAMAHA CDX-390

MN35511

KSS-210A

YAMAHA CDX-393

MN66271RA

KSS-213C

YAMAHA CDX-396

MN35511AL

KSS-213C

YAMAHA CDX-397

CS4392

KSS-213C

YAMAHA CDX-400

1 x PCM56P

MLP-7

YAMAHA CDX-410

1 x PCM56P

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-420

2 x PCM56P-L


YAMAHA CDX-450

PCM67P-J

KSS-210A

YAMAHA CDX-470

YDC103

KSS-150A / KSS-210A

YAMAHA CDX-480

MN66271

KSS-150A / KSS-210A

YAMAHA CDX-490

MN66271R

KSS-210A

YAMAHA CDX-493

MN66271RA

KSS-213C

YAMAHA CDX-496

MN35511AL

KSS-213C

YAMAHA CDX-497

CS4392

KSS-213C

YAMAHA CDX-500

1 x PCM56P

MLP-7

YAMAHA CDX-510

PCM56


YAMAHA CDX-520

2 x PCM56P – YM3414


YAMAHA CDX-530

2 x PCM61P

KSS-210A

YAMAHA CDX-530E

2 x AD1860N

KSS-150A

YAMAHA CDX-550E

YM7141 (DAC) – YM3417E (filter)

KSS-210A

YAMAHA CDX-570

YDC103-F – LC9211

KSS-150A / KSS-210A

YAMAHA CDX-580

YAC514

KSS-150A / KSS-210A

YAMAHA CDX-590

YAC514

KSS-210A

YAMAHA CDX-593

YAC514

KSS-213C

YAMAHA CDX-596

AD1854JRS

KSS-213C

YAMAHA CDX-600

2 x PCM56P-J – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-620

2 x PCM58P – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-630E

TDA1541A – CXD1088

KSS-150A

YAMAHA CDX-670

YDC103

KSS-150A / KSS-210A

YAMAHA CDX-700

1 x PCM56P – YM3619

MLP-7 / TAOHS-DG1

YAMAHA CDX-710

2 x PCM56P-J – YM3414

TAOHS-JP1

YAMAHA CDX-720

2 x YM4111-2 – YM3414


YAMAHA CDX-730

2 x PCM61P-J

KSS-150A

YAMAHA CDX-730E

2 x AD1860N-J – YM3417D (filter)

KSS-150A

YAMAHA CDX-750E

YM7141 (DAC) – YM3417E (filter)

KSS-210A

YAMAHA CDX-800

2 x PCM56P-J – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-810

2 x PCM56P-J – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-820

2 x PCM58P – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-860

YAC507 – YM3433

KSS-210A

YAMAHA CDX-870

YDC103

KSS-150A / KSS-210A

YAMAHA CDX-880

YAC514

KSS-150A / KSS-210A

YAMAHA CDX-890

YAC514

KSS-210A

YAMAHA CDX-893

YAC514


YAMAHA CDX-900

2 x PCM56P-J – YM3619

MLP-7 / TAOHS-DG1

YAMAHA CDX-910

2 x PCM56P-J – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-920

2 x PCM58P – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-930

MN6471M

TAOHS-KP2

YAMAHA CDX-993

YAC514-F – CXD2545Q

Sharp KCP1H

YAMAHA CDX-1000

2 x PCM56P-J – YM3414 – YM3023

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-1020

2 x PCM58P – YM3414

TAOHS-JP3

YAMAHA CDX-1030

MN6471M – YM7402

TAOHS-KP2

YAMAHA CDX-1050

YAC501-D

TAOHS-KP2

YAMAHA CDX-1060

YAC506-D – YM7402

TAOHS-KP2

YAMAHA CDX-1100

2 x PCM56P-K – YM3404

MLP-7

YAMAHA CDX-1110

2 x PCM56P-K – YM3414

TAOHS-HGI / VE720301

YAMAHA CDX-1120

4 x PCM58P-J – SM5813AP

TAOHS-HG1 / NX602610

YAMAHA CDX-2000

2 x PCM56P-K – YM3414

MLP-7

YAMAHA CDX-2020

4 x PCM58P-J – SM5813AP

TAOHS-HG1 / NX602610

YAMAHA CDX-2200

2 x PCM56P-K – YM3404

MLP-7

YAMAHA CDX-5000

2 x PCM56P-K – YM3404

MLP-7 / VD190300

YAMAHA CDX-10000

2 x PCM56P-K – YM3404-Gold

MLP-7 / VD190300

YAMAHA DA2X

2 x TDA1547 – YSF210B-D

It’s a DAC

YAMAHA DA202

2 x PCM56P-K – YM3414 – YM3623B

It’s a DAC

YAMAHA DX-U1

2 x PCM56P-K – YM3404 – YM3623B

It’s a DAC

YAMAHA GT-CD1

2 x YAC507-N – YSF210B-D – YM3623B

TAOHS-KP2

YAMAHA GT-CD2

2 x YAC507-N – YSF210B-D – YM3623B

TAOHS-KP2

YAMAMOTO YDA-01

2 x PCM1794-A – CS8416

It’s a DAC

YBA YC201

Wolfson WM8740


YOKO F-420R

PCM56P

AT-D55

Top

ZANDEN MODEL 2000

It’s a Transport

Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)

ZANDEN MODEL 5000

TDA1541A-S2 (Double Crown)

It’s a DAC


Total 2553 items on the List !

Created by VasilTech

If you found a mistake,

Please, mail me.

* Green – New items

* Red (Sony) - not 100% guarantee.

03.03.2010

Minsk, Republic of BelarusÊîììåíòàðèè ê ñòàòüå:

Íåò íè îäíîãî êîììåíòàðèÿ. Âàø áóäåò ïåðâûì!


Äîáàâèòü êîììåíòàðèé:

Âàøå èìÿ:
Êîììåíòàðèé:
Çàùèòà îò
àâòîçàïîëíåíèÿ: 
 


 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà íà ïåðâîèñòî÷íèê îáÿçàòåëüíà

© 2006-2018 www.radiolamp.ru

Ñ÷¸ò÷èê òÈÖ PR ßíäåêñ.Ìåòðèêà